Včasné Intervence u Závažných Duševních OneMocnění (VIZDOM) (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009304)

Základní informace

Řešitel: PhDr. Petr Winkler, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 4. 2018 - 30. 6. 2022
Rozpočet celkem: 37  319716 Kč
Podpořil/a: OP

EU Operační program Zaměstnanost

Anotace