Výzkum závislostí

Výzkum prevalence, trendů a společenských nerovností ve zdravotně rizikovém chování českého obyvatelstva, a to se specifickým zaměřením na užívání návykových látek. Hlavním cílem je analýza a monitoring předmětných trendů na populační úrovni. Specifickým cílem je pak strukturálně diferencovaný přístup, a to s ohledem na různé demografické, sociální a sociálně-prostorově definované skupiny obyvatelstva.

Hlavní cíle:

  1. zjišťování prevalence užívání návykových látek (kouření tabáku, konzumace alkoholu a užívání nelegálních drog), a to jak u populace dospívajících, tak u dospělých; stanovení determinant zdravotně rizikových forem užívání návykových látek;
  2. vyhodnocování dlouhodobých trendů v užívání návykových látek; analýza faktorů, které se podílejí na změnách v prevalenci užívání návykových látek;
  3. provádění komparativních analýz užívání návykových látek v ČR a zemích EU;
  4. výzkum závislostních rizik u minoritních populačních skupin (zejména sexuální minority).