VP2 Sociální psychiatrie – Aktuálně řešené granty a projekty

NÁRODNÍ PROGRAMY (MIMO OPERAČNÍ PROGRAMY)

Nadace RSJ

Psychosociální výchova pro děti na základních školách (NP-038-2019)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler 
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.10.2019–31.8.2020
Rozpočet NUDZ: 5 535 228 Kč
Anotace: Cílem projektu je rozšířit základní školní vzděláváni o kvalitní psychosociální výchovu zahrnující systematickou práci na osobnostním a společenském rozvoji dětí. Budou probíhat pokračující aktivity na vývoji kurikula psychosociální výchovy, jeho pilotování a revize a příprava tréninkového programu pro učitele. Pro vývoj a revize programu budou probíhat konzultace s klíčovými domácími a zahraničními odborníky na programy podobného typu. Dále budou pokračovat setkání s klíčovými účastníky vzdělávacího systému pro zajištění udržitelnosti a dlouhodobé podpory psychosociální výchovy v rámci základního vzdělávání. Výsledkem projektu bude kurikulum psychosociální výchovy
a tréninkový program pro učitele (manuál).

 

OPERAČNÍ PROGRAMY

OP Zaměstnanost

Metodika pro evidenci respektující rozvoj (MERPS) (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006067)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 18 720 091 Kč

Destigmatizace lidí s duševním onemocněním (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007276)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.9.2017–31.8.2022
Rozpočet NUDZ: 94 956 515 Kč
Anotace: Projekt zvyšuje kvalitu života lidí s duševním onemocněním prostřednictvím spektra destigmatizačních opatření. Staví na nejlepších zahraničních a tuzemských zkušenostech, pečlivé situační analýze, spolupráci s předními světovými kapacitami, na široké spoluúčasti lidí s duševním onemocněním a jejich blízkých a na expertní platformě sdružující významné zástupce psychiatrické péče v ČR. Součástí projektu je kontinuální vyhodnocování efektivity daných opatření.
https://narovinu.net/projekt-destigmatizace/

Včasná Intervence u závažných duševních onemocnění (VIZDOM) (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009304)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2018–31.3.2022
Rozpočet NUDZ: 37 319 716 Kč
Anotace: Projekt, předkládaný v rámci reformy psychiatrické péče zvýší dostupnost a efektivitu zdravotně sociálních služeb a podpoří přesun těžiště psychiatrické péče do komunity. Je zaměřen na podporu prevence a včasných intervencí u závažných duševních onemocnění (dále SMI). Zaměřuje se na prevenci rozvoje duševních onemocnění, snížení počtu a délky hospitalizací u prvních epizod SMI a na prevenci ztráty zaměstnání u osob ohrožených SMI. Navržená opatření budou v rámci projektu implementována a evaluována.
http://vizdom.cz/

 

INTERNÍ GRANTOVÁ SOUTĚŽ NUDZ

Riziko psychiatrické hospitalizace u osob s juvenilními revmatologickými onemocněními: studie založená na registrových datech (323B_2020)
Řešitel: Mgr. Karolína Mladá
Doba řešení: 18.2.2020–17.3.2020
Výše podpory IGS: 68 000 Kč
Anotace: Dřívější kohortové studie a studie založené na registrech lidí s revmatologickým onemocněním ukazují u těchto onemocnění zvýšené riziko pro přítomnost duševního onemocnění, především pak pro afektivní a úzkostné poruchy. Doposud neexistuje žádná studie, která by sledovala toto riziko na rutinně sbíraných zdravotnických datech u juvenilních forem revmatologických onemocnění. Předkládaný projekt je zaměřen na riziko pro psychiatrickou hospitalizaci u lidí, kteří byly hospitalizováni s juvenilní formou revmatologických onemocnění. V projektu budou použita data z Národního registru hospitalizovaných (NRHOS). Studie bude mít case-control design. Za případy budou považovány osoby, které byly ve věku od 10 do 18 let hospitalizovány kvůli juvenilní formě revmatologického onemocnění, bez historie psychiatrické hospitalizace. Za kontroly osoby stejně staré, ale bez historie hospitalizace pro revmatologické i duševní onemocnění. U obou skupin bude zjišťována psychiatrická hospitalizace N let od indexové hospitalizace. Riziko bude modelované přes lineární mixed-effects modely.

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty