VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku – Aktuálně řešené granty a projekty

Grantová agentura ČR

Sexuální reaktivita depresivních mužů na video stimuly (17-11004S)
Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Vliv čichové stimulace na afektivní ladění snů a afektivní vyladění po probuzení (17-14534S)
Řešitel: Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Strach a odpor a jejich role při vzniku specifických fobií ze zvířat: neuropsychologický přístup (17-15991S)
Řešitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Manipulativní a dominanční strategie v konfliktech partnerských dvojic s normálním osobnostním profilem a s úzkostnou osobností (17-16622S)
Řešitel: Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Role gamma synchronizace na vzniku vědomé zkušenosti (17-23718S)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Doba řešení: 2017–2019

Dysfunkce atraktorových sítí u schizofrenie a obsedantně-kompulzivní poruchy: Translační testy hypotézy dynamických systémů (17-04047S)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Hlavní příjemce: Fyziologický ústav AV ČR
Doba řešení: 2017–2019

Vliv lithia na aktivitu Na+/K+-ATPázy a funkční následky oxidačního stresu; od animálního modelu k pacientům s bipolární poruchou (17-07070S)
Řešitel: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fyziologický ústav AV ČR
Doba řešení: 2017–2019

Mechanismy patologické konzumace online pornografie (17-19348Y)
Řešitel: Timothy Jason Wells, MSc., Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Prevalence symptomů vyššího rizika rozvoje psychózy a jejich vztah k neurokognitivnímu výkonu a běžnému fungování v populaci adolescentů (18-03125S)
Řešitel: PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.
Doba řešení: 2018–2020

Interindividuální rozdíly subjektivní časové percepce (19-15728S)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
Doba řešení: 2019–2021

Averzivní odpověď na pavouky a emoce, které s ní souvisí (19-07164S)
Řešitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Doba řešení: 2019–2021

Psychologie mezimužské kompetice a její neurální koreláty (19-11822S )
Řešitel: Mgr. Vít Třebický, Ph.D.
Doba řešení: 2019–2021

Vliv expresivity a neverbální komunikace dívek vůči vrstevníkům na jejich sociální fungování během ontogeneze (19-17540S)
Řešitel: Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Doba řešení: 2019–2021

 

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Diabetes a pre-diabetes jako biologické rizikové faktory pro atrofii mozku a zhoršení paměti u schizofrenie (16-32791A)
Řešitel: doc. MUDr. Tomáš Hájek, Ph.D.
Doba řešení: 2016–2019

Transkraniální magnetická stimulace v léčbě bipolární deprese (16-31380A)
Řešitel: doc. Tomáš Novák, Ph.D.
Doba řešení: 2016–2019

Využití strojového učení v analýze dat z magnetické rezonance za účelem zlepšení časné diagnostiky schizofrenie a bipolární poruchy (16-32696A)
Řešitel: doc. MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Doba řešení: 2016–2019

Narušení kognice, strukturální a funkčně morfologické změny mozku při léčbě hodgkinova lymfomu: translační studie (16-29857A)
Řešitel: doc. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA
Hlavní příjemce: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
Další účastníci projektu: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Fyziologický ústav AV ČR
Doba řešení: 2016–2019

Vývojová dynamika klinických a neurofyziologických nálezů u dětí a adolescentů v genetickém riziku bipolární afektivní poruchy (17-32478A)
Řešitel: doc. Tomáš Novák, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice v Motole
Doba řešení: 2017–2020

Klinické a neurobiologické prediktory odpovědi na ketamin jako podklad pro personalizovanou terapii deprese (NV18-04-00260)
Řešitel: doc. prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA
Doba řešení: 2018–2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělesné výchovy ČR

Národní program udržitelnosti pro Národní ústav duševního zdraví (LO1611)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA
Doba řešení: 2016–2020 (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16 014/0000656)

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

eHealth systém integrované psychiatrické péče (IRIS) (CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006455)
Řešitel: MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2021

 

Technologická agentura ČR

Virtuální město – herní systém pro kognitivní trénink ve virtuálním prostředí (Tl01000309)
Řešitel: Mgr. et. Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Doba řešení: 2018–2021

Vývoj nástrojů pro predikci školnı́ úspěšnosti v předškolnı́m věku: Index kumulativnı́ho rizika a Screening afektivnı́ch a kognitivnı́ch funkcı́ formou interaktivnı́ch počı́tačových her (TL02000561)
Řešitel: RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Doba řešení: 2019–2021

 

Interní grantová soutěž NUDZ

Emoční paměť v dospělosti a ve stáří: Testování ve virtuální realitě
Řešitel: Mgr. Petra Skalníková
Typ projektu: juniorský výzkumný projekt – základní výzkum

Negativní emoce vyvolané pavouky u lidí – mezikulturní srovnání
Řešitel: Mgr. Markéta Janovcová
Typ projektu: studentský mobilitní projekt – základní výzkum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty