VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku – Aktuálně řešené granty a projekty

NÁRODNÍ PROGRAMY (MIMO OPERAČNÍ PROGRAMY)

Grantová agentura ČR

Sexuální reaktivita depresivních mužů na video stimuly (17-11004S)
Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 3 703 000 Kč

Vliv čichové stimulace na afektivní ladění snů a afektivní vyladění po probuzení (17-14534S)
Řešitel: Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ 
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 5 141 000 Kč

Strach a odpor a jejich role při vzniku specifických fobií ze zvířat: neuropsychologický přístup
(17-15991S)
Řešitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ 
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 3 781 000 Kč

Manipulativní a dominanční strategie v konfliktech partnerských dvojic s normálním osobnostním profilem a s úzkostnou osobností (17-16622S)
Řešitel: Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ 
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 3 774 000 Kč

Role gamma synchronizace na vzniku vědomé zkušenosti (17-23718S)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Hlavní příjemce: NUDZ 
Doba řešení:1.1. 2017–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 7 225 000 Kč

Dysfunkce atraktorových sítí u schizofrenie a obsedantně-kompulzivní poruchy: Translační testy hypotézy dynamických systémů (17-04047S)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Hlavní příjemce: Fyziologický ústav AV ČR (prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ 
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Rozpočet celkem: 9 998 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 483 000 Kč

Mechanismy patologické konzumace online pornografie (17-19348Y)
Řešitel: Timothy Jason Wells, MSc., Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ 
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 4 468 000 Kč

Prevalence symptomů vyššího rizika rozvoje psychózy a jejich vztah k neurokognitivnímu výkonu a běžnému fungování v populaci adolescentů (18-03125S)
Řešitel: PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.
Hlavní řešitel: NUDZ 
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 5 208 000 Kč

Interindividuální rozdíly subjektivní časové percepce (19-15728S)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA 
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 6 955 000 Kč

Averzivní odpověď na pavouky a emoce, které s ní souvisí (19-07164S)
Řešitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Hlavní řešitel: NUDZ 
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 8 690 000 Kč

Psychologie mezimužské kompetice a její neurální koreláty (19-11822S )
Řešitel: Mgr. Vít Třebický, Ph.D.
Hlavní řešitel: NUDZ 
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 6 482 000 Kč

Vliv expresivity a neverbální komunikace dívek vůči vrstevníkům na jejich sociální fungování během ontogeneze (19-17540S)
Řešitel: Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 4 640 000 Kč

 

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Diabetes a pre-diabetes jako biologické rizikové faktory pro atrofii mozku a zhoršení paměti u schizofrenie (16-32791A)
Řešitel: prof. MUDr. Tomáš Hájek, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2016–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 8 984 000 Kč

Využití strojového učení v analýze dat z magnetické rezonance za účelem zlepšení časné diagnostiky schizofrenie a bipolární poruchy (16-32696A)
Řešitel: MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2016–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 10 300 000 Kč

Narušení kognice, strukturální a funkčně morfologické změny mozku při léčbě hodgkinova lymfomu: translační studie (16-29857A)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA
Hlavní příjemce: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta (prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.) 
Spolupříjemci: NUDZ; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.);
Fyziologický ústav AV ČR (doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.)
Doba řešení: 1.4.2016–31.12.2019
Rozpočet celkem: 20 973 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 12 929 000 Kč

Vztah fenomenologie a neurobiologie auditivních halucinací u schizofrenie (17-32957A)
Řešitel: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 13 269 000 Kč

Klinické a neurobiologické prediktory odpovědi na ketamin jako podklad pro personalizovanou terapii deprese (NV18-04-00260)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.5.2018–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 10 078 000 Kč

 

Technologická agentura ČR

Virtuální město – herní systém pro kognitivní trénink ve virtuálním prostředí (Tl01000309)
Řešitel: Mgr. et. Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: 3dsense, s r.o. (Ing. Jan Hrdlička)
Doba řešení: 1.3.2018–28.2.2021
Rozpočet celkem: 9 704 706 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 261 706 Kč

Vývoj nástrojů pro predikci školnı́ úspěšnosti v předškolnı́m věku: Index kumulativnı́ho rizika a Screening afektivnı́ch a kognitivnı́ch funkcı́ formou interaktivnı́ch počı́tačových her (TL02000561) Řešitel: RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: 3dsense, s r.o. (Ing. Jan Hrfllička)
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet celkem: 6 389 295 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 352 750 Kč

 

● OPERAČNÍ PROGRAMY

OP Zaměstnanost

Parafilik (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0011540)
Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.9.2019–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 38 389 181 Kč

 

 

● MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Od mikro- k makroúrovni: souvislost mezi osou "microbiota-gut-brain" a neuropschickým vývojem dítěte (Mobility 8JPL19071)
Řešitel: PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce:  Uniwersytet Gdański
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2020
Rozpočet celkem: 148 000 Kč

European sexual network – Česká sexuální medicína a výzkum (Cost Action CA18124)
Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Hlavní příjemce: Austrian Academy for Sexual Medicine
Spolupříjemce: NUDZ
COST MEMBERS: Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Republic of Moldova, Montenegro, The Netherlands, The Republic of North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
COOPERATING MEMBER: Israel
Doba řešení: 5.4.209–4.4.2023

 

 

● INTERNÍ GRANTOVÁ SOUTĚŽ NUDZ

Emoční paměť v dospělosti a ve stáří: Testování ve virtuální realitě (305A_2019)
Řešitel: Mgr. Petra Skalníková 
Doba řešení: 1.1.2019–31.7.2019
Rozpočet: 70 000 Kč

Negativní emoce vyvolané pavouky u lidí – mezikulturní srovnání (314B_2019) (NPU)
Řešitel: Mgr. Markéta Janovcová
Doba řešení: 15.3.2019–19.5.2019 
Rozpočet: 58 610 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty