VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku – Aktuálně řešené granty a projekty

NÁRODNÍ PROGRAMY (MIMO OPERAČNÍ PROGRAMY)

Grantová agentura ČR

Prevalence symptomů vyššího rizika rozvoje psychózy a jejich vztah k neurokognitivnímu výkonu a běžnému fungování v populaci adolescentů (18-03125S)
Řešitel: PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.
Hlavní řešitel: NUDZ 
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 5 208 000 Kč
Anotace: Schizofrenie je závažným duševním onemocněním, které se obvykle rozvíjí během adolescence. Plně rozvinuté nemoci předchází až o několik let prodromální fáze, která je charakteristická typickými symptomy, jakými jsou například oslabené psychotické příznaky či jemná narušení v percepci a myšlení. Tyto příznaky mohou zasahovat do běžného života mladých lidí a ovlivňovat jejich běžné fungování i kognitivní výkon. Cílem této studie je zjistit, do jaké míry jsou tyto rizikové příznaky přítomny v populaci středoškoláků a nakolik ovlivňují jejich život v porovnání s adolescenty nevykazujícími rizikové příznaky a těmi po první psychotické epizodě. Tato studie jako první poskytne informace o fungování osob s rizikovými symptomy pro psychotické onemocnění v populaci českých adolescentů a díky tomu vytvoří základ pro další longitudinální výzkum v této oblasti. Poprvé budou použity české verze mezinárodně uznávaných diagnostických nástrojů k detekci prodromálních příznaků. Dalším přínosem studie je edukační část pro středoškoláky zaměřená na duševní zdraví.

Interindividuální rozdíly subjektivní časové percepce (19-15728S)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA 
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 6 955 000 Kč
Anotace: Subjektivní časová kognice a percepce je zásadní a neoddělitelnou součástí zkušenosti člověka, která umožňuje kontinuální vnímání sebe sama i okolní reality. Časová percepce je ovlivněna řadou situačních proměnných, typem stimulů, ale zřejmě i individuálními charakteristikami každého jedince. Budeme testovat, zda existují stabilní interindividuální rozdíly v časové percepci a zda tyto rozdíly souvisejí s individuálními charakteristikami, především s kognitivním výkonem v různých doménách. Dalšími parametry, které budeme sledovat, jsou EEG parametry. Ty jsou silně geneticky determinované, vykazují interindividální variabilitu a u jednoho člověka jsou relativně stabilní. Zaměříme se především na individuální alfa aktivitu a na theta-gama spojení, které úzce souvisí s ýkonem krátkodobé paměti a stává se dobrým modelem pro vysvětlení inter-individuální variability v časové percepci.

Averzivní odpověď na pavouky a emoce, které s ní souvisí (19-07164S)
Řešitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Hlavní řešitel: NUDZ 
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 8 690 000 Kč
Anotace: Deregulované emoce vyvolané řadou druhů pavouků jsou typické pro arachnofobii, jednu z nejčastějších specifických fobií. Emoční prožitky při setkání s pavouky, zážitky negativních představ a sklony k přílišnému zobecňování strachu nejsou stále objasněny, stejně tak ani fyziologické a neurální koreláty strachu z pavouků. Navrhli jsme tedy experiment testující vliv kontextu dalších emočně salientních stimulů (vyvolávajících strach a odpor) na specificitu a intenzitu emocí vyvolaných pavouky u subjektů s nízkou a vysokou hladinou strachu z pavouků. Pro zjištění intenzity prožívaných emocí využijeme fyziologická měření a vyšetření fMRI. Dále, představa pavouků následující po prezentaci konkrétního podnětu by měla u respondentů s vysokým strachem z pavouků aktivovat emoční okruhy více než pouhá vizuální prezentace podnětu. Zároveň by měly být aktivovány specifické mozkové oblasti zapojené do kognitivně emoční kontroly pavoučí fobie. Nakonec ověříme novou evoluční hypotézu o přenesení strachu ze štírů na pavouky. Naše studie by měla výrazně přispět k porozumění arachnofobii.

Psychologie mezimužské kompetice a její neurální koreláty (19-11822S )
Řešitel: Mgr. Vít Třebický, Ph.D.
Hlavní řešitel: NUDZ 
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 6 482 000 Kč
Anotace: Konflikty jsou součástí sociálních interakcí ovlivňujících každodenní život. Jelikož přinášejí vážná rizika a zjevně měly zásadní vliv v průběhu naší historie, lze očekávat adaptace, které by jedinci napomáhaly ohodnotit schopnost obstát ve fyzické konfrontaci ostatních a vhodně se rozhodovat v antagonistických situacích. Chování spojené s fyzickými konfrontacemi u člověka je hojně studované téma a z výsledků vyplývá, že existují konkrétní morfologické rysy související s úspěchem v konfrontacích a že lidé těmto rysům věnují pozornost. Nicméně zatím víme jen velice málo o aktivaci neuro-kognitivních procesů při rozpoznávání a zpracování morfologických vodítek spojených s úspěchem v konfrontaci a směřování pozornosti k určitým morfologickým oblastem při hodnocení nebezpečnosti obličejů a těl. K objasnění psychofyziologických procesů probíhajících při hodnocení mezi-mužské kompetice prostudujeme aktivaci specifických mozkových oblastí zapojených do hodnocení nebezpečnosti na základě vizuálních stimulů za použití metod funkční magnetické rezonance a simultánního sledování očních pohybů.

Vliv expresivity a neverbální komunikace dívek vůči vrstevníkům na jejich sociální fungování během ontogeneze (19-17540S)
Řešitel: Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 4 640 000 Kč
Anotace: Sociální fungování dívek a žen je během života ovlivněno jejich neverbálně komunikačními schopnostmi. Ontogeneze neverbální expresivity a regulace žen není dostatečně probádána. Důležitým zdrojem informací o komunikačních schopnostech relevantních pro fungování ve vztazích v dospělosti jsou interakce mezi dívkami a chlapci. Silný vztah mezi neverbálně komunikačními schopnostmi a sociálním fungováním ve vztazích by mohl být porušen běžným užíváním on-line sociálních sítí, které nabízejí další příležitosti k navazování vztahů a nevyžadují (či příliš neumožňují) použití neverbálních signálů během komunikace. Toto téma budeme studovat prostřednictvím (a) pozorování skupinové dynamiky a sociálních sítí ve třídách, (b) laboratorních interakcí dívek/žen s podobně starým, neznámým jedincem opačného pohlaví a (c) hodnocení neverbálního chování dívek/žen aplikovaného na počítačové avatary prostřednictvím motion capture. Budeme srovnávat chování 6 věkových kohort od 5 do 25 let a hledat vztah mezi neverbálním chováním a užíváním online sociálních sítí.

 

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Vztah fenomenologie a neurobiologie auditivních halucinací u schizofrenie (17-32957A)
Řešitel: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 13 269 000 Kč
Anotace: Auditivní halucinace (AH) jsou nejtypičtějším symptomem psychóz a zejména schizofrenie a z klinického i fenomenologického hlediska tuto skupinu onemocnění definují. Neuronální mechanismus AH však stále nebyl dostatečně popsán. Podle nejvlivnější teorie, vysvětlující původ auditivní verbálních halucinací, je jejich příčinou odcizení vnitřní řeči, což se vztahuje k narušení sebemonitorování, ještě přesněji pak k narušení prediktivních mechanismů. Další možné vysvětlení AH se vztahuje k dialogické a monologické vnitřní řeči. V této studii použijeme multimodální přístup založený na detailním popisu fenomenologie a testování současných neurálních teoriích AH. Subtypy AH založené na fenomenologickém rozboru a společných neurobiologických mechanismech získaných z fMRI dat mohou vést k diferencovanější a efektivnější léčbě AH, a zlepšit tak kvalitu života pacientů.

Klinické a neurobiologické prediktory odpovědi na ketamin jako podklad pro personalizovanou terapii deprese (NV18-04-00260)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.5.2018–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 10 078 000 Kč
Anotace: Deprese je závažným onemocněním s vysokou celoživotní prevalencí a invalidizujícím potenciálem. Přes širokou škálu dostupných metod terapie nejsou stále vyřešené tři zásadní problémy: (1) prodleva v nástupu účinku antidepresiv, spojená s pracovní neschopností a rizikem suicidality, (2) rezistence, kdy zhruba 20 % pacientů nedosahuje remise ani po 2 letech terapie, a (3) chybějící vodítka k personalizované léčbě. Objev rychlého antidepresivního efektu ketaminu má revoluční význam pro terapii a výzkum deprese a jeho mechanismus účinku může být klíčem k novým hypotézám patogeneze deprese. Dosavadní výzkum však ukazuje, že 30–40 % pacientů na léčbu ketaminem neodpoví, přičemž rozdíl mezi respondéry a nonrespondéry dosud nebyl odhalen. Náš projekt má za cíl vytvořit baterii prediktorů, vycházejících ze znalostí o propojení neuroplastického, imunomodulačního působení ketaminu a jeho klinických vlastností. Výstup pak umožní cílenou intervenci u selektovaných skupin nemocných s možností překlenout prodlevu v efektu základních léků a zredukovat akutní riziko suicidality.

Obezita jako rizikový faktor pro narušení struktury mozku, kognitivních funkcí a klinické prognózy u schizofrenie - prospektivní studie (NU20-04-00393)  
Řešitel: MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.5.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 11 774 000 Kč
Anotace: Obezita se často vyskytuje společně se schizofrenií a je asociována s podobnými neurostrukturálními a kognitivními poruchami jako schizofrenie. Navrhujeme testovat, zda je obezita rizikovým faktorem pro zhoršení kognitivních/klinických/mozkových parametrů v průběhu času. Účastníci z naší předchozí průřezové studie budou podrobeni následnému diagnostickému rozhovoru, kognitivním testům, MRI skenování, antropometrickým měřením a podají vzorek krve, a to nejméně 1 rok po výchozím testování. Předpokládáme, že schizofrenie a obezita budou každá nezávisle asociována s (1) regionální mozkovou atrofií, (2) poklesem kognitivních funkcí v čase, (3) horší klinickou prognózou schizofrenie. Identifikace obezity jako modifikovatelného rizikového faktoru pro narušení mozkových struktur, zhoršení kognice a klinických parametrů může rozšířit terapeutické možnosti a zlepšit prognózu pacientů se schizofrenií.
Cílem této studie je zjistit, zda obezita způsobuje regionální atrofii mozku a zhoršení kognitivních funkcí v čase u pacientů se schizofrenii a zda neurobiologické změny spojené s obezitou přispívají k horší klinické prognóze. V této prospektivní studii budeme také zkoumat, které z metabolických změn souvisejících s obezitou, včetně dyslipidemie, inzulinové rezistence, diabetu, hypertenze, zánětu, nejvíce přispívají ke zhoršení mozkových/kognitivních/klinických parametrů v čase u schizofrenie. Navrhovaná studie má značný praktický a potenciálně transformativní dopad, který by mohl být využit ke zlepšení prognózy pacientů se schizofrenií. Identifikace obezity jako specifického rizikového faktoru pro kognitivní/klinické/mozkové změny u schizofrenie by byla prvním krokem k prevenci nebo léčbě takových změn.

 

Technologická agentura ČR

Virtuální město – herní systém pro kognitivní trénink ve virtuálním prostředí (TL01000309)
Řešitel: Mgr. et. Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: 3dsense, s r.o. (Ing. Jan Hrdlička)
Doba řešení: 1.3.2018–28.2.2021
Rozpočet celkem: 9 704 706 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 261 706 Kč
Anotace: Cílem projektu je vytvoření uceleného tréninkového SW v ekologicky validním prostředí virtuálního města, který umožní komplexní trénink kognitivních schopností (pracovní paměť, deklarativní paměť, pozornost, exekutivní funkce jako rozhodování, plánování a mentální flexibilita atd.) u cílové skupiny. Výsledný program bude po úspěšném řešení projektu aplikován při prevenci rozvoje kognitivního deficitu u zdravých stárnoucích jedinců. Trénink tak může být následně uplatněn nejen v denních programech organizovaných na klinickém pracovišti NUDZ, ale také na spolupracujících pracovištích (Centrum MEMORY Bratislava, CDZ Karviná, zájem dokládají přiložené dopisy) a v dalších centrech věnovaných obohacení denního programu pro seniory a prevenci duševního zdraví obecně.

Vývoj nástrojů pro predikci školnı́ úspěšnosti v předškolnı́m věku: Index kumulativnı́ho rizika a Screening afektivnı́ch a kognitivnı́ch funkcı́ formou interaktivnı́ch počı́tačových her (TL02000561) Řešitel: RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: 3dsense, s r.o. (Ing. Jan Hrfllička)
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet celkem: 6 389 295 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 352 750 Kč
Anotace: Vývoj nástrojů pro predikci školní úspěšnosti v předškolním věku: Index kumulativního rizika a Screening afektivních a kognitivních funkcí formou interaktivních počítačových her.

Expozice stresovým situacím v prostředí virtuálního města (TL03000223) 
Řešitel: Mgr. Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: ČVUT (Ing. Jan Husák)
Doba řešení: 1.4.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 14 069 388 Kč
Rozpočet NUDZ: 5 627 188 Kč
Anotace: Cílem projektu je vytvořit terapeutický nástroj v podobě softwarové aplikace VRETcity situované v komplexním prostředí virtuálního velkoměsta pro účely expoziční terapie. VR aplikace se bude soustředit zejména na sociální fobie, agorafobie a specifické fobie vázané na situace typické pro prostředí města (prostředky veřejné dopravy včetně metra a letecké dopravy, výtahy a jiné omezené prostory, výškové budovy a nemocniční prostředí). Výsledný terapeutický software bude obohacen o funkci biofeedbacku. Klíčový prvek biologické zpětné vazby v podobě záznamu srdeční činnosti a dechu účinně napomáhá v procesu expoziční terapie díky možnosti automaticky reagovat na aktuální stav úzkosti a zvyšovat náročnost zobrazované stresové situace jenom při dosažení klidového stavu na stávající podmínky.

 

OPERAČNÍ PROGRAMY

OP Zaměstnanost

Parafilik (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0011540)
Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.9.2019–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 38 389 181 Kč
Anotace: Projekt je zaměřen na systémové řešení tíživé situace sebeidentifikujích se parafiliků za aktivní spolupráce platformy vědců a klíčových stakeholderů v oblasti prevence kriminality a sexuologie. Cílem je iniciace vzniku platformy pro dostupnou včasnou terapeutickou a podpůrnou intervenci. Jedná se o v ČR zcela inovativní koncept, který posune zaměření preventivních opatření proti sexuálnímu násilí směrem na včasnou intervenci zaměřenou přímo na rizikové skupiny ve snaze zabránit budoucí trestné činnosti.

  

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Od mikro- k makroúrovni: souvislost mezi osou "microbiota-gut-brain" a neuropschickým vývojem dítěte (Mobility 8JPL19071)
Řešitel: PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce:  Uniwersytet Gdański
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2020
Rozpočet celkem: 148 000 Kč
Anotace: Souvislost mezi střevní mikrobiotou a fungováním mozku je novou a rychle se rozvíjející oblastí výzkumu. Málo studií je však prozatím věnováno souvislosti vývoje mikrobioty a neuropsychického vývoje dítěte. Jelikož se složení a diverzita střevní mikrobioty ustavuje v prvních měsících a letech života, kdy zároveň ovlivňuje a je ovlivňována vývojem mozku, je porozumění fungování tzv. gut-brain osy v perinatálním období klíčové pro včasnou identifikaci vývojových rizik. Navrhovaný projekt se zaměří na perinatální faktory ovlivňující formování střevní mikrobioty v prvních měsících života a na souvislost složení střevní mikrobioty s neuropsychickým vývojem. Zároveň budeme sledovat dráhy, po kterých probíhá komunikace mezi střevní mikrobiotou a mozkem v postpartálním období – zaměříme se zejména na fungování hypotalamo-pituitárně-adrenalinové (HPA) osy a její roli mediátora obousměrného vztahu mezi střevní mikrobiotou a mozkem. Tématem výzkumu budou i možné intervence zaměřené na ochranu vývoje střevní mikrobioty v raném věku (např. kontakt novorozenců porozených císařským řezem s vaginální mikrobiotou matky) a experimentální ověření jejich efektivity.

European sexual network – Česká sexuální medicína a výzkum (Cost Action CA18124)
Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Hlavní příjemce: Austrian Academy for Sexual Medicine
Spolupříjemce: NUDZ
COST MEMBERS: Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Republic of Moldova, Montenegro, The Netherlands, The Republic of North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
COOPERATING MEMBER: Israel
Doba řešení: 5.4.209–4.4.2023
Anotace: V České republice působí dvě oficiální klinické sexuologické společnosti (Sexuologická společnost ČLS JP, Česká společnost pro sexuální medicínu). Tyto jsou výzkumně propojeny s výzkumnou skupinou zaměřenou přímo na základní a aplikovaný sexuologický výzkum (Laboratoř evoluční sexuologie a psychopatologie) na Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. Všechny tyto organizace sdílejí cíle a hodnoty proklamované European Sexual Medicine Network. Z tohoto důvodu se chtějí připojit k projketu COST-Action CA18124.

  

INTERNÍ GRANTOVÁ SOUTĚŽ NUDZ

Konsolidace emoční paměti během spánku u starších dospělých (317A_2020)
Řešitel: Mgr. Adéla Plechatá
Spoluřešitelé: Mgr. Daniela Urbaczka Dudysová, MA,Mgr. Karolina Janků, Mgr. Petra Skalníková
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2020
Výše podpory IGS: 107 000 Kč
Anotace: Hlavním záměrem studie je zkoumat, jak se vnímání reality a ukládání emočního obsahu mění během stárnutí a jakým způsobem tato změna souvisí se strukturou spánku. Konkrétně se výzkum soustředí na věkově specifické charakteristiky NREM a REM spánku a mikrostruktur spánku. Ve studii se zaměřujeme na zdravé jedince bez kognitivních poruch, abychom zjistili obecný vztah věku, spánku a emoční paměti. Věříme, že studie vnese více světla do tématu existující socioemotivní hypotézy vysvětlující přesun důrazu z negativních na pozitivní podněty u starších lidí. 

Virtuální simulace vyšetření v magnetické rezonanci (318A_2020)
Řešitel: Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Spoluřešitelé: Mgr. Anna Francová, Bc. Václav Sahula, Mgr. Adéla Plechatá
Doba řešení: 1.1.2020–31.11.2020
Výše podpory IGS: 110 000 Kč
Anotace: Vyšetření magnetickou rezonancí představuje významnou součást výzkumných projektů NUDZ i klinického hodnocení pacientů. S ohledem na časové nároky i finanční náklady spojené s MRI vyšetřením je klíčová spolupráce vyšetřovaných dobrovolníků. Obavy či nedostatečná edukace participantů však mohou vést k odmítnutí účasti na studii nebo komplikacím během samotného vyšetření (nadměrný pohyb vyšetřovaného, nepochopení prováděného úkolu, předčasné ukončení vyšetření v důsledku nepříjemných pocitů atd.). Cílem projektu je proto vytvořit simulaci průběhu MRI vyšetření v prostředí virtuální reality, která může sloužit pro nácvik situací a úkolů, se kterými se participant v průběhu vyšetření setkává. Výstupem projektu bude nástroj, který může sloužit všem pracovníkům NUDZ (využívajícím MRI vyšetření jako metodu výzkumu či klinického hodnocení) pro přípravu osob před vyšetřením magnetickou rezonancí.

Adaptace AVLT pro populaci osob se sluchovým postižením – pilotní studie (319A_2020)
Řešitel: PhDr. Marie Bendová
Doba řešení: 1.1.2020–30.11.2020
Výše podpory IGS: 55 000 Kč
Anotace: Projekt svým charakterem podpoří doktorský projekt zaměřený na zkoumání vztahu mezi jazykem a motorikou pomocí aktuálních neurozobrazovacích metod (především fMRI) jak intaktních osob, tak i u populace osob se sluchovým postižením. Součástí výše zmíněného projektu je kromě připravované experimentální fMRI části i převod metod do znakového jazyka. Konkrétně se zde jedná o AVLT – Paměťový test učení. Hlavní aspirací předkládaného grantového projektu je vytvoření a pilotní ověření vhodného způsobu administrace vybraných neuropsychologických testů, která bude respektovat specifika zmiňované populace a umožní dále získané výsledky využít pro praxi odborníků z oblasti psychologie. Získání informací v této oblasti podpoří současný stav poznání v oblasti neuropsychologie a v oblasti informovanosti o způsobech práce s lidmi se sluchovým postižením, které budou aplikovatelné do každodenní praxe psychologů ve zdravotnické i sociální oblasti, eventuálně pro další výzkumné záměry i v rámci NUDZ.

Výzkum kognitivního deficitu a plasticity mozku – Kodaňská univerzita (321B_2020)
Řešitel: Mgr. Adéla Plechatá
Doba řešení: 1.9.2020–31.10.2020
Výše podpory IGS: 68 000 Kč
Anotace: Záměrem stáže na Kodaňské univerzitě a Neurologické klinice v Kodani je získání nových znalostí a dovedností z oblasti metodologie studia plasticity mozku, možnosti využití virtuální reality v rehabilitaci a při studiu kognitivních funkcí. Zahraniční pobyt umožní lokalizovat virtuální kognitivní úlohy vytvořené v NUDZ do dánského jazyka a validizovat je u neurologických pacientů. Díky tomu budou tyto nástroje implementovány do praxe na Neurologické klinice v Kodani, což povede k prohloubení spolupráce mezi Kodaňskou univerzitou a NUDZ. Během svého pobytu se studentka zapojí do nově vznikající laboratoře virtuální reality v rámci UCN a bude se podílet na vývoji nové aplikace ve virtuální realitě ke studiu kognice a na studiu navazující analýzy získaných dat.

Využití virtuální reality ve studiu sociální kognice u hraniční poruchy osobnosti - pilotní studie (324B_2020)
Řešitel: Mgr. Anna Francová
Doba řešení: 1.4.2020–31.5.2020
Výše podpory IGS:68 000 Kč
Anotace: Cílem výzkumné stáže bude osvojení si metody propojení virtuální reality s měřením aktuálního fyziologického stavu, konkrétně se zapojením EKG měření, a postupů ovlivňujících embodiment. Využití těchto poznatků bude ověřeno na pilotním experimentu provedeném na Berlin School of Mind and Brain a následně využito pro dizertační projekt sledující impulzivní reakce pacientů s hraniční poruchou osobnosti na virtuální sociální situace vyvolávající sociální stres. Na pracovišti proběhne pilotní experiment využívající několik jednoduchých situací zobrazených ve virtuálním prostoru. Participant bude do situací vstupovat buď z první, nebo ze třetí osoby a jeho reakce budou v těchto dvou podmínkách porovnány. Po expozici daným scénářem bude mít participant za úkol vybrat ze souboru reakcí v různém stupni zapojení (např. odvrácení se, opětování útoku, podání ruky) a/nebo bude hodnotit celkový kontext. Výzkumnou skupinu bude tvořit 20–30 zdravých dobrovolníků, u nichž bude hodnocena míra výskytu hraničních rysů osobnosti a měřen aktuální fyziologický stav.

 

 

 

 

 

 

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty