VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí – Aktuálně řešené granty a projekty

NÁRODNÍ PROGRAMY (MIMO OPERAČNÍ PROGRAMY)

Grantová agentura ČR

Sociálně ekonomické determinanty předčasné úmrtnosti spojené s užíváním alkoholu a tabáku – prostorově integrovaný přístup (18-17564S)
Řešitel: Mgr. Ladislav Kážmér
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 2 871 000 Kč
Anotace: Užívání návykových látek patří k hlavním příčinám nemocnosti a předčasné úmrtnosti u nás i ve světě. Z celosvětového pohledu patří Česko ke státům s nejvyšší spotřebou alkoholu i tabáku na obyvatele. Obecně platí, že úroveň užívání návykových látek je podmíněná strukturálními faktory, jako i specifickými vlivy daného prostředí. Cílem projektu je proto pomocí pokročilých statisticko-analytických metod prostorové analýzy dat podrobně zhodnotit sociálně prostorové nerovnosti předčasné úmrtnosti úzce spojené s rizikovým užíváním návykových látek v Česku. Základním přínosem projektu bude identifikace kompaktních mikroregionálních celků s významně zvýšeným rizikem příslušné úmrtnosti, a to v prostorovém rozlišení na úrovni obcí. Projekt se dále zaměří na (1) úmrtnost spojenou s užíváním alkoholu a tabáku, (2) sociální strukturu populace žijící v daném regionu, (3) genderové rozdíly, (4) časový vývoj diferenciace po roce 2000. Výstupy projektu mohou následně sloužit pro účely plánování efektivních, sociálně i prostorově zacílených intervencí v oblasti prevence užívání návykových látek.

Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku (19-14801S)
Řešitel: RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ 
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 3 414 000 Kč
Anotace: Zahraniční studie poukázaly, že neheterosexuálové, především mladiství, vykazují ve srovnání s heterosexuály vyšší prevalenci duševních poruch (deprese, úzkostné poruchy), zvýšenou míru užívání návykových látek (včetně užívání tabáku a alkoholu), i vyšší suicidalitu. S nimi koreluje vyšší míra rizikového sexuálního chování, která zvyšuje riziko přenosu sexuálně přenosných chorob (STD), předně pak infekce HIV. Tyto jevy jsou v zahraniční literatuře opakovaně dávány do spojitosti s tzv. menšinovým stresem, který v populaci ne-heterosexuálů působí nad rámec stresu, jemuž jsou vystaveni ostatní lidé. Ověření teorie o působení menšinového stresu v Česku přispěje nejen ke zvýšení našeho porozumění o kvalitě duševního zdraví neheterosexuálů, ale i ke zvýšení efektivity a dostupnosti preventivních a léčebných programů pro tuto populační skupinu, které mohou přispět k duševní pohodě i ke snížení psychiatrické morbidity této části populace.

 

Rada vlády pro koorodinaci protidrogové politiky

VP4 Vývoj účinné léčebné strategie pro závislost na metamfetaminu (S-42-18)
Řešitel: PhDr. Ladislav Csémy
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 583 000 Kč
Anotace: Projekt byl zahájen jako součást česko-německé vědecké spolupráce na výzkumu problematiky metamfetaminu. Hlavními cíli této studie jsou (1) popsat sociodemografické a klinické faktory spojené s užíváním metamfetaminu a (2) zhodnotit stávající i nové možnosti léčby závislosti na metamfetaminu. Dále také adaptovat, zkoumat a implementovat léčebný program pro závislost na metamfetaminu využívaný v USA: The Matrix Model for Meth Addiction Recovery. V rámci projektu jsou oslovováni uživatelé metamfetaminu v ambulantní i pobytové léčbě, kteří budou sledováni po dobu 6 měsíců. Budou kontaktováni na počátku léčby a dále v rámci 2 návazných (follow-up) vyšetření. Sledován bude profil klientů/pacientů, dále změny v situaci klientů/pacientů a jejich souvislosti s charakteristikami klienta/pacienta na počátku léčby a s využitým typem léčby (terapeutické modality založené na modelu Matrix vs. obvyklá léčba v daném zařízení).

 

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Evropská komise

Supporting Wellbeing and Integration of Transgender victims in Care environments with Holistic Approach (Justice 881635)
Řešitel: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
Hlavní příjemce: Perseo Spa Impresa Sociale (IT)
Spolupříjemci: NUDZ, Paradigma (IT), Fundacio Parc Tauli (S), Transparent z.s. (ČR), Mirada Local SL (S), Azienda Unita Sanitaria Locale Di Reggio Emilia (IT)
Doba řešení: 1.1.2020–31.10.2020
Rozpočet celkem: 516 542,5 Eur, EU dotace 413 234 Eur
Rozpočet NUDZ: 72 920,5 Eur, EU dotace 58 336,4 Eur
Abstract: The general objective is to promote compassionate services to assist properly transgender and intersex survivors (TI) by enhancing competencies of psychiatrists, psychologists, psychotherapist and other social workers (direct target). TI people high exposition to discrimination and harassment exacerbate their risk for mental disorders, addictions and suicide (APA, 2015). Despite the need for healthcare assistance, the relationship with public services remains problematic, also due to the staffs’ implicit prejudices, and poor preparation (Carroll et al., 2012). The indirect target are TI victims of violence and their relatives. The project activities are: A model design including theoretical background, training system for professionals, supporting tools for TI; Training implementation including a training of trainers for trainers of the partnership and pilot training courses for the professionals involved; Networking and supporting tools implementation including MoU among public and private entities providing for TI supports, self-help groups promotion and information supports for both professionals and TI and their relatives; Results monitoring and dissemination. Expected outcomes are: Improvement of TI needs knowledge and awareness: 180 among professionals involved will be trained in the 3 partner Countries. They will be trained by 21 expert trainers coming from the SWITCH partnership; Start-up of a networking activity among public health care bodies and TI people private centres and associations including Recommendations to health care regional authorities in all Countries to support TI’s health ekvity; Improvement in wellbeing of TI victims through the start-up of 3 self-help groups in the partner Countries for about 90 TIs aiming identity integration and support; TI issues awareness increasing of the public: stakeholders of public and private of social health services as well as TI association will attend final workshops in the partner Countries.

 

 

 

 

 

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty