VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí

Center for Epidemiological and Clinical Research of Addictions (EPCLIRA)


Vedoucí
PhDr. Ladislav Csémy
Kontakt
Ing. Kateřina Mravčíková (koordinátorka)
telefon:(+420) 283 088 432
e-mail:Katerina.Mravcikova@nudz.cz


Profil

Hlavní cíl výzkumného programu

Získávat a poskytovat validní epidemiologické poznatky o rozsahu, kontextu a trendech užívání návykových látek v populaci ČR a analyzovat účinnost systému prevence a léčby s cílem snižování zdravotních a společenských škod a ekonomických ztrát působených užíváním návykových látek.

Dílčí cíle programu

Realizovat epidemiologický výzkum zaměřený na prevalenci užívání návykových látek v populaci dospívajících a v dospělé populaci ČR. Studovat prediktory a koreláty rizikového chování.

Hodnotit strukturální a funkční kvality systému preventivní a léčebné péče o osoby ohrožené nebo trpící poruchou vyvolanou užíváním návykových látek.

Analyzovat výskyt psychiatrické komorbidity u pacientů se závislostní poruchou a sledovat dopad psychiatrické komorbidity na průběh poruchy a léčebný výsledek.

Evaluovat fungování sítě substituční léčby v ČR s cílem optimalizace sítě s návazným programem psychosociální podpory.

Implementovat postupy screeningu a krátkých intervencí do podmínek primární zdravotní péče a analyzovat jejich efektivitu.

Podílet se na vývoji účinných webových aplikací zaměřených na omezování rizikového a škodlivého užívání návykových látek mezi dospívajícími a mladými dospělými.

Sledovat výskyt suicidálního chování u osob se závislostní poruchou a vypracovat program prevence sebevražednosti zaměřený na mladé dospělé, závislé ženy a rodinné příslušníky závislých.

Vyhodnocovat mortalitu osob se závislostní poruchou a analyzovat její demografické, sociální a ekonomické souvislosti.

Vyvíjet a adaptovat výzkumné instrumenty pro epidemiologický a klinický výzkum závislostí.

Navrhovat a realizovat výzkum zaměřený na závislostní rizika u minoritních populačních skupin (etnické menšiny, přistěhovalci, sexuální minority).

 


 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty