VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí

Center for Epidemiological and Clinical Research of Addictions (EPCLIRA)


Vedoucí
PhDr. Ladislav Csémy
Kontakt
Ing. Kateřina Mravčíková (koordinátorka)
telefon:(+420) 283 088 432
e-mail:Katerina.Mravcikova@nudz.cz


Profil

Hlavní cíl výzkumného programu

Získávat a poskytovat validní epidemiologické poznatky o rozsahu, kontextu a trendech užívání návykových látek v populaci ČR a analyzovat účinnost systému prevence a léčby s cílem snižování zdravotních a společenských škod a ekonomických ztrát působených užíváním návykových látek.

Dílčí cíle programu

Realizovat epidemiologický výzkum zaměřený na prevalenci užívání návykových látek v populaci dospívajících a v dospělé populaci ČR. Studovat prediktory a koreláty rizikového chování.

Hodnotit strukturální a funkční kvality systému preventivní a léčebné péče o osoby ohrožené nebo trpící poruchou vyvolanou užíváním návykových látek.

Analyzovat výskyt psychiatrické komorbidity u pacientů se závislostní poruchou a sledovat dopad psychiatrické komorbidity na průběh poruchy a léčebný výsledek.

Evaluovat fungování sítě substituční léčby v ČR s cílem optimalizace sítě s návazným programem psychosociální podpory.

Implementovat postupy screeningu a krátkých intervencí do podmínek primární zdravotní péče a analyzovat jejich efektivitu.

Podílet se na vývoji účinných webových aplikací zaměřených na omezování rizikového a škodlivého užívání návykových látek mezi dospívajícími a mladými dospělými.

Sledovat výskyt suicidálního chování u osob se závislostní poruchou a vypracovat program prevence sebevražednosti zaměřený na mladé dospělé, závislé ženy a rodinné příslušníky závislých.

Vyhodnocovat mortalitu osob se závislostní poruchou a analyzovat její demografické, sociální a ekonomické souvislosti.

Vyvíjet a adaptovat výzkumné instrumenty pro epidemiologický a klinický výzkum závislostí.

Navrhovat a realizovat výzkum zaměřený na závislostní rizika u minoritních populačních skupin (etnické menšiny, přistěhovalci, sexuální minority).

 


 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty