VP7 Klinický výzkum duševních poruch

Klinické centrum NUDZ (CLINIC)


Vedoucí
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Kontakt
Olga Švecová (asistentka primáře)
telefon:(+420) 283 088 419
e-mail:olga.svecova@nudz.cz


Profil

VP 7 má kromě části výzkumné také na starosti část klinickou, která primárně poskytuje specializovanou psychiatrickou péči.

Klinické centrum NUDZ je jednooborovou (psychiatrickou) nemocnicí, nabízí ale také smluvní léčebnou a diagnostickou péči v dalších oborech, neurologie, geriatrie, klinická psychologie. Kromě léčebné péče se klinika podílí na výuce, je výukovou základnou (Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK v Praze) a slouží i pro postgraduální výuku lékařů a psychologů, má vlastní výzkumné programy a podílí se na výzkumech ostatních výzkumných programů NUDZ, mezi její aktivity patří rovněž soudně znalecká (posudková činnost). Základní lůžkový fond (55 psychiatrických lůžek na 3 odděleních: pro úzkostné poruchy, afektivní poruchy, psychotické poruchy) je doplněn lůžky na Oddělení spánkové medicíny, která slouží ke specializovaným polysomnografickým vyšetřením. Vedle všeobecné psychiatrické ambulance zde fungují i specializované ambulance pro bipolární poruchu, sledování prvních epizod psychotických poruch, pro deprese, pro poruchy spánku, pro gravidní a kojící, neurologická a geriatrická. Čtyři denní stacionáře nabízí léčbu úzkostných poruch, psychotických poruch, mírné kognitivní poruchy a osobnostní problematiky.

Klinika NUDZ je referenční pracoviště, které implementuje do praxe aktuální vědecké poznatky a evidence-based postupy, vyhodnocuje jejich efektivitu a dlouhodobý dopad. V současnosti zde běží klinický program, který uplatňuje interdisciplinární přístup v diagnostice a terapii závažných duševních poruch. Pacientům poskytujeme služby sociální, k dispozici jsou špičkově vybavená pracoviště ergoterapeutické a fyzioterapeutické. V diagnostice kombinujeme metody klinické (psychiatrické), psychologické, laboratorní a neurozobrazovací. V návaznosti na zde probíhající výzkumné programy léčba v NUDZ probíhá v v podobě komplexních programů zacílených především na časná stádia psychotických onemocnění, afektivní poruchy, kognitivní poruchy, poruchy spánku a specifické úzkostné poruchy. Terapie vychází především z biologických principů, s využitím moderních psychofarmak, v souladu s doporučenými postupy a testováním inovativních přístupů, v praxi využívá nejnovější stimulační metody (rTMS, tDCS). Léčba úzkostných poruch je založena na propracovaném a systematizovaném programu kognitivně-behaviorální terapie (KBT) zaměřeným na zvládání projevů stresu, úzkostí a deprese. Pro ambulantní i hospitalizované pacienty s psychotickým onemocněním nabízíme program kognitivní remediace. Důležitou součástí léčby je psychoedukace, včetně edukačních programů pro příbuzné a zařazení do preventivních programů relapsu psychózy. Klinika NUDZ navíc disponuje přístrojovým komplementem, včetně laboratoře EEG, laboratoře neurostimulačních metod, k dispozici je vyšetření na 3-teslovém MRI přístroji. Participujeme na kontrahovaném výzkumu, ve spolupráci s farmaceutickými i technologickými firmami se podílíme na klinickém testování nových léčivých přípravků, prostředků, lékových forem a indikací. V rámci probíhající reformy psychiatrické péče v ČR klinika NUDZ spolupracuje s regionálními psychiatrickými zařízeními.

Součástí VP7 je 5 výzkumných pracovních skupin (PS), které zkoumají především neurobiologii, diagnostiku, terapii a komplexní péči o nejzávažnější duševní poruchy: PS úzkostných poruch (neurobiologické koreláty OCD), PS afektivních poruch (predikce antidepresivní odpovědi, implementace stimulačních metod do léčby poruch nálady, endofenotypy bipolární poruchy), PS psychotických poruch (endofenotypy psychotické poruchy, monitorace terapeutických hladin), PS kognitivních poruch (regionální výzkum poruch paměti u stárnoucí populace, neurobiologie Alzheimerovy nemoci), PS vývoje psychologických metod pro výzkum a klinickou praxi.

 

 

 


 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty