Prevence a výzkum sebevražd

Pracovní skupina prevence a výzkumu sebevražd se zabývá výzkumem suicidálního jednání v populaci. Cílem výzkumu je prevence sebevražd prostřednictvím identifikace skupin s vysokým rizikem spáchání sebevraždy a evaluace preventivních programů sebevražednosti. Sledujeme také trendy v sebevraždách v závislosti na ekonomických, společenských a environmentálních faktorech.

Národní akční plán prevence sebevražd

Dne 16. července 2020 byl Radou vlády přijat Národní akční plán prevence sebevražd 2020-2030 (NAPPS), první strategický dokument svého druhu upravující problematiku prevence sebevražd v ČR. Dokument byl doporučen k přijetí vládou, které by mělo proběhnout v polovině srpna roku 2020. NAPPS vychází ze Situační analýzy prevence sebevražednosti (níže) a v rámci čtyř strategických cílů specifikuje více než tři desítky opatření s měřitelnými indikátory, uvedením odpovědnosti za plnění opatření, časový plán implementace daného opatření a rozpočtové dopady na zapojené resorty. Finanční alokace na nadcházejících deset let činí bezmála 300 milionů korun. Tyto finance by měly být dle předkládací zprávy alokovány z rozpočtových kapitol zapojených resortů s možností žádat o patřičné navýšení kapitoly s ohledem na objem zdrojů specifikovaných v NAPPS.

Implementace NAPPS by měla přispět ke spolunaplňování jednoho z indikátorů Cílů udržitelného rozvoje OSN, kterým je snížení míry sebevražednosti do roku 2030 o třetinu ve srovnání s referenčním rokem 2015. Obecným cílem je pak předcházet úmrtím a lidskému utrpení, neboť "Člověk, který si sáhl na život nechtěl zemřít, jen chtěl žít jiný život (z osobní komunikace s prof. Ellou Arensman)".

 

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN PREVENCE SEBEVRAŽD 2020–2030

Příloha

VÝČET KONKRÉTNÍCH OBLASTÍ A CÍLŮ RELEVANTNÍCH MEZINÁRODNÍCH A NÁRODNÍCH STRATEGICKÝCH MATERIÁLŮ, KTERÉ NAPPS ZAHRNUJE

 

Světový den duševního zdraví 2019

K příležitosti Světového duševního zdraví 10. 10. 2019, který má letos téma prevence sebevražd, vydává WHO a NUDZ ve spolupráci s MZ ČR a ÚZIS ČR publikaci Situační analýza prevence sebevražd/Situational Analysis of Suicide Prevention in the Czech Republic.

Abstrakt: Situační analýza prevence sebevražd v České republice je komplexním dokumentem mapujícím epidemiologii sebepoškozování a sebevražd v minulých letech v České republice. Jelikož má být základním kamenem připravovaného národního akčního plánu prevence sebevražd, obsahuje také analýzu rozhovorů se zástupci relevantních institucí, služeb a uživatelů péče. Mezi ohroženými skupinami obyvatel byl identifikován nejvyšší počet sebevražd u starších mužů, mezi mladými lidmi ve věku 15–24 let je pak sebevražda druhou hlavní příčinou úmrtí. Nejvyšší míra sebevražd je u obou pohlaví v pohraničí. V nedávném epidemiologickém průzkumu bylo zjištěno zvýšené riziko sebevražd u 3,8% české populace, z nichž téměř polovina v minulém roce nevyhledala odbornou pomoc. V závěrečné části jsou v několika klíčových oblastech navržených WHO identifikována vhodná preventivní opatření, která jsou založena na evidenci a předchozích projektech.

 

                 
                     
Situační analýza prevence sebevražd
v České republice
                  Situation Analysis of Suicide Prevention
in the Czech Republic

 

Světový den prevence sebevražd 2018

K příležitosti Světového dne prevence sebevražd 10. 9. 2018 vypracovala pracovní skupina výzkumu a prevence sebevražd materiály pro veřejnost, které popisují nejčastější varovné příznaky sebevraždy a jak na riziko sebevraždy vhodně reagovat:

   
         
Naučte se rozpoznat varovné příznaky rizika sebevraždy   14 bodů pomoci při riziku sebevraždy   Manuál pomoci při riziku sebevraždy

Členové skupiny

Bechyňová, Laura, Mgr.
Kasal, Alexandr, Mgr.
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty