RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 470
e-mail: Michal.Pitonak@nudz.cz


RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. je absolventem přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oborů biologie (Bc., Mgr.), geografie (Bc., Mgr.), sociální geografie a regionální rozvoj (RNDr., Ph.D.). Ve své disertační práci v české geografii poprvé otevřel interdisciplinární problematiku tzv. geografií sexualit, v jejichž rámci studoval především tzv. společenskou heteronormativitu a její vliv na sociální organizaci a kvalitu života ne-heterosexuálních lidí v Česku. V průběhu dalšího prohlubování zájmu o tuto výzkumnou oblast se dr. Pitoňák zabýval tématy jako jsou časoprostorové vyjednávání ne-heterosexuálních identit; homofobie ve školách; queer teorie; teorie menšinového stresu a jeho dopady na duševní zdraví ne-heterosexuálů; sociální epidemiologie HIV/AIDS; destigmatizace a LGBTQ psychologie, které souhrnně v současnosti rozvíjí v rámci tzv. syndemické teorie, jež je holistickým biopsychosociálním přístupem s potenciálem dosažení transdisciplinárního poznání. 

Zájmy

fotografování, zahrádkaření, stavební práce, cestování, uvědomnělá turistika, filozofie, jazyky

Odborná příprava a praxe

2005 - 2008: (Bc.) bakalářský studijní program biologie a geografie zaměřený na (přírodovědecká fakulta UK)
2008 - 2011: (Mgr.) Magisterský studijní program učitelství biologie a geografie pro střední školy (přírodovědecká fakulta UK)
2011 - 2012: Učitel zeměpisu a angličtiny na ZŠ Hloubětínská
2011 - 2015: (Ph.D.) doktorský studijní program Sociální geografie a regionální rozvoj
2012 - 2015: Výzkumný asistent a finanční projektový administrátor 7. rámcového projektu EU SOPHIE (Evaluating the Impact of Structural Policies on Health Inequalities and their Social Determinants, and Fostering Change)
2012 - dosud: Člen výzkumného centra výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických a společensko-ekonomických souvislostech (GeoQol, PřF UK, od r. 2015 externě)
2013 - 2013: (RNDr.) rigorózní zkouška v rámci studijního programu Sociální geografie a regionální rozvoj
2014 - 2015: Hlavní řešitel projektu GA UK "Queer geografie: Komodifikace, segregace a globalizace sexuálních identit ve městech?
2015 - dosud: Výzkumný pracovník centra klinického a epidemiologického výzkumu závislostí (Národní ústav duševního zdraví)
2016 - dosud: člen Koordinační pracovní skupiny Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR
2016 - dosud: Člen mezirezortní Koordinační pracovní skupiny Národního programu HIV/AIDS v ČR
2017 - 2018: Člen týmu řešící behaviorální studii MSM při SZÚ
2018 - 2018: Člen Pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví
2018 - dosud: Člen redakční rady Evropského projektu EMIS zaměřeného na zdraví MSM
2018 - dosud: Předseda a zakladatel vzdělávací a vědecko-popularizační organizace Queer Geography z. s.
2019 - dosud: Člen Národní pracovní skupiny pro prevenci sebevražd
2019 - dosud: člen Výboru pro sexuální menšiny (při Radě vlády pro lidská práva)
2019 - dosud: Předseda pracovní skupiny "Sexuální orientace a genderové identity" zodpovědný za přípravu Světového psychologického kongresu ICP2020
2019 - dosud: Hlavní řešitel výzkumného projektu "Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku" financovaného Grantovou agenturou ČR.

Členství v profesních organizacích

2011 - dosud: Česká geografická společnost
2018 - dosud: EUPHA sekce zaměřená na zdraví sexuálních a genderových menšin
2018 - dosud: Českomoravská psychologická společnost

Získaná ocenění

2012 - 2012: Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy
2018 - 2018: Ocenění EUPHA sekce pro mladé vědce zaměřené na výzkum zdraví sexuálních a genderových menšin

Disertační práce

2011 - 2015: Queer geografie sexualit: sociokulturní organizace sexualit v prostoru a (de)konstrukce heteronormativity

Publikace

Nejdůležitější publikace

PITOŇÁK, M. Mental health in non-heterosexuals: Minority stress theory and related explanation frameworks review. Mental Health & Prevention. 2017, 5(March), 63-73. ISSN 2212-6570. DOI: 10.1016/j.mhp.2016.10.002.

PITOŇÁK, M. Rozdíly v duševním zdraví mezi ne-heterosexuály a heterosexuály: přehledová studie. Československá psychologie. 2017, 61(6), 575-592. ISSN 0009-062X. IF 0.193.

MRAVČÍK, V., PITOŇÁK, M., HEJZÁK, R., JANÍKOVÁ, B., PROCHÁZKA, I. HIV epidemic among men who have sex with men in the Czech Republic, 2016: high time for targeted action. Eurosurveillance. 2017, 22(48), "Article Number:17-00079". ISSN 1560-7917. DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2017.22.48.17-00079. IF 7.127.

PITOŇÁK, M., SPILKOVÁ, J. Homophobic prejudice in Czech youth: a socio-demographic analysis of young people's opinions on homosexuality. Sexuality Research and Social Policy. 2016, 13(3), 215-229. ISSN 1553-6610. DOI: 10.1007/s13178-015-0215-8. IF 1.452.

PITOŇÁK, M. Prostorovost, institucionalizace a kontextualita heteronormativity: studie vyjednávání neheterosexuálních identit v Česku. Gender, Rovne Prilezitosti, Vyzkum. 2013, 14(2), 27-40. ISSN 1213-0028.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ


Fotogalerie 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty