RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí
v instituci:  2015 - dosud
e-mail: Michal.Pitonak@nudz.cz


RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. je absolventem přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oborů biologie (Bc., Mgr.), geografie (Bc., Mgr.), sociální geografie a regionální rozvoj (RNDr., Ph.D.). Ve své disertační práci v české geografii poprvé otevřel interdisciplinární problematiku tzv. geografií sexualit, v jejichž rámci studoval především tzv. společenskou heteronormativitu a její vliv na sociální organizaci a kvalitu života ne-heterosexuálních lidí v Česku. V průběhu dalšího prohlubování zájmu o tuto výzkumnou oblast se dr. Pitoňák zabýval tématy jako jsou časoprostorové vyjednávání ne-heterosexuálních identit; homofobie ve školách; queer teorie; teorie menšinového stresu a jeho dopady na duševní zdraví ne-heterosexuálů; sociální epidemiologie HIV/AIDS; destigmatizace a LGBTQ psychologie, které souhrnně v současnosti rozvíjí v rámci tzv. syndemické teorie, jež je holistickým biopsychosociálním přístupem s potenciálem dosažení transdisciplinárního poznání. 

Zájmy

fotografování, hra na housle, zahrada, stavební práce, cestování, uvědomělá turistika, filozofie, jazyky

Odborná příprava a praxe

2005 - 2008: (Bc.) bakalářský studijní program biologie a geografie zaměřený na (přírodovědecká fakulta UK)
2008 - 2011: (Mgr.) Magisterský studijní program učitelství biologie a geografie pro střední školy (přírodovědecká fakulta UK)
2011 - 2012: Učitel zeměpisu a angličtiny na ZŠ Hloubětínská
2011 - 2015: (Ph.D.) doktorský studijní program Sociální geografie a regionální rozvoj
2012 - 2015: Výzkumný asistent a finanční projektový administrátor 7. rámcového projektu EU SOPHIE (Evaluating the Impact of Structural Policies on Health Inequalities and their Social Determinants, and Fostering Change)
2012 - dosud: Člen výzkumného centra výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických a společensko-ekonomických souvislostech (GeoQol, PřF UK, od r. 2015 externě)
2013 - 2013: (RNDr.) rigorózní zkouška v rámci studijního programu Sociální geografie a regionální rozvoj
2014 - 2015: Hlavní řešitel projektu GA UK "Queer geografie: Komodifikace, segregace a globalizace sexuálních identit ve městech?
2015 - dosud: Výzkumný pracovník centra klinického a epidemiologického výzkumu závislostí (Národní ústav duševního zdraví)
2016 - dosud: člen Koordinační pracovní skupiny Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR
2016 - dosud: Člen mezirezortní Koordinační pracovní skupiny Národního programu HIV/AIDS v ČR
2017 - 2018: Člen týmu řešící behaviorální studii MSM při SZÚ
2018 - 2018: Člen Pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví
2018 - dosud: Člen redakční rady Evropského projektu EMIS zaměřeného na zdraví MSM
2018 - dosud: Předseda a zakladatel vzdělávací a vědecko-popularizační organizace Queer Geography z. s.
2019 - dosud: Člen Národní pracovní skupiny pro prevenci sebevražd
2019 - dosud: člen Výboru pro sexuální menšiny (při Radě vlády pro lidská práva)
2019 - dosud: Předseda pracovní skupiny "Sexuální orientace a genderové identity" zodpovědný za přípravu Světového psychologického kongresu ICP2020
2019 - dosud: Hlavní řešitel výzkumného projektu "Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku" financovaného Grantovou agenturou ČR.

Členství v profesních organizacích

2011 - dosud: Česká geografická společnost
2018 - dosud: EUPHA sekce zaměřená na zdraví sexuálních a genderových menšin
2018 - dosud: Českomoravská psychologická společnost

Získaná ocenění

2012 - 2012: Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy
2018 - 2018: Ocenění EUPHA sekce pro mladé vědce zaměřené na výzkum zdraví sexuálních a genderových menšin

Disertační práce

2011 - 2015: Queer geografie sexualit: sociokulturní organizace sexualit v prostoru a (de)konstrukce heteronormativity

Publikace

Nejdůležitější publikace

PITOŇÁK, M. Sexuální orientace jako přehlížená proměnná: terminologická, metodologická a kontextuální úskalí v otázce měření sexuality v rámci "reprezentativních" šetření. Platí stále 4 %?. Československá psychologie. 2021, 65(5), 440-458. ISSN 0009-062X. DOI: 10.51561/cspsych.65.5.440. IF 0.471.

PACHANKIS, J., HATZENBUEHLER, M., BRÄNSTRÖM, R., SCHMIDT, A., BERG, C., JONAS, K., PITOŇÁK, M., BAROS, S., WEATHERBURN, P. Structural stigma and sexual minority men’s depression and suicidality: A multilevel examination of mechanisms and mobility across 48 countries. Journal of Abnormal Psychology. 2021, 130(7), 713-726. ISSN 0021-843X. DOI: 10.1037/abn0000693. IF 6.673.

PITOŇÁK, M. Mental health in non-heterosexuals: Minority stress theory and related explanation frameworks review. Mental Health & Prevention. 2017, 5(March), 63-73. ISSN 2212-6570. DOI: 10.1016/j.mhp.2016.10.002.

PITOŇÁK, M., SPILKOVÁ, J. Homophobic prejudice in Czech youth: a socio-demographic analysis of young people's opinions on homosexuality. Sexuality Research and Social Policy. 2016, 13(3), 215-229. ISSN 1553-6610. DOI: 10.1007/s13178-015-0215-8. IF 1.452.

PITOŇÁK, M. Prostorovost, institucionalizace a kontextualita heteronormativity: studie vyjednávání neheterosexuálních identit v Česku. Gender, Rovne Prilezitosti, Vyzkum. 2013, 14(2), 27-40. ISSN 1213-0028.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ


Fotogalerie 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty