Cirkadiánní fyziologie a chronoterapie

Pracovní skupina má tři hlavní programové cíle:

1. Diagnostika poruch cirkadiánního systému pacientů s neuropsychiatrickými onemocněními a poruchami spánku a bdění

Data jsou využitelná pro klinický výzkum, který by měl vést k zavedení individualizované chronoterapie, vedoucí k zeslabení příznaků nemocí a k urychlení léčby pacientů.

Aktuální projekty

 • cirkadiánní diagnostika pacientů s diagnostikovanou NREM parasomnií

2. Rozvoj základního chronobiologického výzkumu zaměřeného na člověka

Aktuální projekty

 • metabolismus, kardiovaskulární funkce, obezita (testování metabolického výdeje a kardiovaskulárních funkcí u extrémních chronotypů v zátěži, genotypizace vybraných jedinců s cílem definovat polymorfismy hodinových a dalších genů ve spolupráci s Katedrou fyziologie a Katedrou antropologie PřF UK)
 • vliv spánkové deprivace na kognitivní a fyziologické funkce a fyzický výkon, srovnání významu spánkové deprivace na světle a ve tmě (spolupráce s FTVS)
 • vliv světla definované vlnové délky na cirkadiánní systém člověka, spolupráce s firmou Spektrasol a Lumbio a UCEEB (ČVUT)

Metody zahrnují zejména

 • stanovení rytmu melatoninu a kortizolu z krve a ze slin metodou RIA a ELISA
 • stanovení rytmu exprese hodinových genů z krve nebo jiných tkání metodou RT-PCR
 • testování exprese hodinových genů v kultivovaných fibroblastech
 • analýza a interpretace cirkadiánních parametrů aktigrafických záznamů (úzká spolupráce s VP3)
 • dotazníkové metody, subjektivní hodnocení probandů (spolupráce s VP3 a autory aplikace Sleep as Android)

3. Základní výzkum zaměřený na principy fungování a adaptace cirkadiánního systému savců

Aktuální projekty

 • vývoj cirkadiánního systému u mláďat matek s opioidní závislostí (potkan)
 • vývoj cirkadiánního systému mláďat matek s indukovaným systémovým zánětem (potkan)
 • vývoj cirkadiánního systému a změna reaktivity imunitního systému u mláďat odchovaných na stálém světle (potkan)
 • význam RNA editace na funkci cirkadiánního systému (myš)
 • význam signalizace jak/STAT pro funkci astrocytů SCN (potkan, myš)
 • cirkadiánní regulace m6A metylace RNA (potkan, myš)
 • fotobiomodulační účinky světla na buňky sítnice oka (potkan)

Metody zahrnují zejména

 • stanovení hladin mRNA: RT-qPCR, in situ hybridizac
 • stanovení hladin proteinů: imunohistochemie, western blot, ELISA
 • sekvenační hodnocení editace RNA
 • detekce genových polymorfismů
 • stanovení aktivity enzymů
 • měření cirkadiánních oscilací hodinových genů v lumicyclu
 • siRNA v primárních kulturách a další molekulární techniky
 • měření rytmu v lokomoční aktivitě
 • monitorování úzkostného chování a paměti
 • analýza cirkadiánních parametrů (program Clocklab, Actimetrics)

Pracovní skupina aktivně spolupracuje s

 • Přírodovědecká fakulta UK
 • Fyziologický ústav AV ČR
 • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
 • CEITEC
 • Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy 
 • Vojenský odbor při FTVS UK 
 • Spektrasol s.r.o.
 • Lumbio
 • Ministerstvo životního prostředí ČR