Aktuálně řešené projekty

NÁRODNÍ PROGRAMY (MIMO OPERAČNÍ PROGRAMY)

 

Grantová agentura ČR

Prevalence symptomů vyššího rizika rozvoje psychózy a jejich vztah k neurokognitivnímu výkonu a běžnému fungování v populaci adolescentů (18-03125S)
Řešitel: PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 5 208 000 Kč
Anotace: Schizofrenie je závažným duševním onemocněním, které se obvykle rozvíjí během adolescence. Plně rozvinuté nemoci předchází až o několik let prodromální fáze, která je charakteristická typickými symptomy, jakými jsou například oslabené psychotické příznaky či jemná narušení v percepci a myšlení. Tyto příznaky mohou zasahovat do běžného života mladých lidí a ovlivňovat jejich běžné fungování i kognitivní výkon. Cílem této studie je zjistit, do jaké míry jsou tyto rizikové příznaky přítomny v populaci středoškoláků a nakolik ovlivňují jejich život v porovnání s adolescenty nevykazujícími rizikové příznaky a těmi po první psychotické epizodě. Tato studie jako první poskytne informace o fungování osob s rizikovými symptomy pro psychotické onemocnění v populaci českých adolescentů a díky tomu vytvoří základ pro další longitudinální výzkum v této oblasti. Poprvé budou použity české verze mezinárodně uznávaných diagnostických nástrojů k detekci prodromálních příznaků. Dalším přínosem studie je edukační část pro středoškoláky zaměřená na duševní zdraví.

Kognitivní superaging (18-06199S)
Řešitel: MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení:1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 4 503 000 Kč
Anotace: Výsledky neuropsychologických studií ukazují pokles kognitivních schopností spolu se stárnutím. Přesto existuje skupina nejstarších seniorů s lepším kognitivním fungováním, než je průměr šedesátiletých. Tato skupina bývá nazývána „superagers“. Většina prací studující fenomén superagingu je primárně zaměřená na paměť a ostatní kognitivní domény nepopisuje. Průřezové studie nejsou schopny zhodnotit přímo vliv kognitivní údržby a odlišit ji od kognitivní reservy. Naše studie je extensí longitudinální studie (n = 540) provedené v letech 2012–2015. Vyšetříme 100 jedinců starších 79 let stejnými neuropsychologickými testy a dotazníky jako v letech 2012 a 2015. V předkládané studii budeme testovat hypotézu, že kognitivní údržba (6letá změna kognice) je lepším prediktorem kognitivního stárnutí (kognitivní výkon v roce 2018) než kognitivní reserva (kognitivní výkon v roce2012).

Funkční změny a kognitivní deficit v novém modelu psychotických relapsů (18-09296S)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemci: Fyziologický ústav AV ČR (prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.) a 3. LF UK
(prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.)
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet celkem: 12 644 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 6 695 000 Kč
Anotace: V současné době panuje v klinické praxi konsenzus, že u schizofrenního onemocnění dochází s každým relapsem k prohlubování strukturálních a degenerativních změn v mozkové tkáni, které jsou podkladem zhoršování symptomů nemoci a vedou až k úbytku šedé hmoty. Projekt si klade za cíl vytvořit validní animální model opakovaných atak psychózy. A s využitím tohoto modelu studovat prediktory a neurobiologické mechanismy těchto procesů v nově navrženém animálním modelu. Nově etablovaný unikátní animální model progrese schizofrenie je založen na opakovaných indukcí psychóze podobných stavů u jedinců vystavených imunitní stimulaci v časných fázích vývoje. Zaměříme se na neurochemické, histochemické a behaviorální změny a studium vlivu vybraných farmak na studované fenomény. Námi vytvořený model také umožní testování dlouhodobého vlivu nových látek s antipsychotickou účinností na progresi nemoci.

Sociálně ekonomické determinanty předčasné úmrtnosti spojené s užíváním alkoholu a tabáku – prostorově integrovaný přístup (18-17564S)
Řešitel: Mgr. Ladislav Kážmér
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 2 871 000 Kč
Anotace: Užívání návykových látek patří k hlavním příčinám nemocnosti a předčasné úmrtnosti u nás i ve světě. Z celosvětového pohledu patří Česko ke státům s nejvyšší spotřebou alkoholu i tabáku na obyvatele. Obecně platí, že úroveň užívání návykových látek je podmíněná strukturálními faktory, jako i specifickými vlivy daného prostředí. Cílem projektu je proto pomocí pokročilých statisticko-analytických metod prostorové analýzy dat podrobně zhodnotit sociálně prostorové nerovnosti předčasné úmrtnosti úzce spojené s rizikovým užíváním návykových látek v Česku. Základním přínosem projektu bude identifikace kompaktních mikroregionálních celků s významně zvýšeným rizikem příslušné úmrtnosti, a to v prostorovém rozlišení na úrovni obcí. Projekt se dále zaměří na (1) úmrtnost spojenou s užíváním alkoholu a tabáku, (2) sociální strukturu populace žijící v daném regionu, (3) genderové rozdíly, (4) časový vývoj diferenciace po roce 2000. Výstupy projektu mohou následně sloužit pro účely plánování efektivních, sociálně i prostorově zacílených intervencí v oblasti prevence užívání návykových látek.

Elektromagnetické modely zvířecích mozků (18-16218S)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně (prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet celkem: 7 240 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 811 000 Kč
Anotace: Projekt je zaměřen na základní výzkum robustních metod identifikace zdrojových proudů v mozcích zvířat. Unikátnost metod spočívá ve vzájemném kombinování kvazi-statických a vlnových přístupů k numerickému modelování, využití 3D tisků a agarových želatin k vytváření fyzických modelů. Vytvořené modely umožňují spolehlivou kalibraci inverzních řešičů, které z potenciálů změřených na povrchu mozku určují velikost a směr zdrojových proudů. Znalost proudů je důležitá pro neurologický výzkum.

Interindividuální rozdíly subjektivní časové percepce (19-15728S)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 6 955 000 Kč
Anotace: Subjektivní časová kognice a percepce je zásadní a neoddělitelnou součástí zkušenosti člověka, která umožňuje kontinuální vnímání sebe sama i okolní reality. Časová percepce je ovlivněna řadou situačních proměnných, typem stimulů, ale zřejmě i individuálními charakteristikami každého jedince. Budeme testovat, zda existují stabilní interindividuální rozdíly v časové percepci a zda tyto rozdíly souvisejí s individuálními charakteristikami, především s kognitivním výkonem v různých doménách. Dalšími parametry, které budeme sledovat, jsou EEG parametry. Ty jsou silně geneticky determinované, vykazují interindividální variabilitu a u jednoho člověka jsou relativně stabilní. Zaměříme se především na individuální alfa aktivitu a na theta-gama spojení, které úzce souvisí s výkonem krátkodobé paměti a stává se dobrým modelem pro vysvětlení inter-individuální variability v časové percepci.

Averzivní odpověď na pavouky a emoce, které s ní souvisí (19-07164S)
Řešitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 8 690 000 Kč
Anotace: Deregulované emoce vyvolané řadou druhů pavouků jsou typické pro arachnofobii, jednu z nejčastějších specifických fobií. Emoční prožitky při setkání s pavouky, zážitky negativních představ a sklony k přílišnému zobecňování strachu nejsou stále objasněny, stejně tak ani fyziologické a neurální koreláty strachu z pavouků. Navrhli jsme tedy experiment testující vliv kontextu dalších emočně salientních stimulů (vyvolávajících strach a odpor) na specificitu a intenzitu emocí vyvolaných pavouky u subjektů s nízkou a vysokou hladinou strachu z pavouků. Pro zjištění intenzity prožívaných emocí využijeme fyziologická měření a vyšetření fMRI. Dále, představa pavouků následující po prezentaci konkrétního podnětu by měla u respondentů s vysokým strachem z pavouků aktivovat emoční okruhy více než pouhá vizuální prezentace podnětu. Zároveň by měly být aktivovány specifické mozkové oblasti zapojené do kognitivně emoční kontroly pavoučí fobie. Nakonec ověříme novou evoluční hypotézu o přenesení strachu ze štírů na pavouky. Naše studie by měla výrazně přispět k porozumění arachnofobii.

Cizinec jako symbol jinakosti – jak osobnost ovlivňuje naše postoje (19-10057S)
Řešitel: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 4 282 000 Kč
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 6 482 000
Anotace: Projekt se zabývá vztahem k cizímu a neznámému pohledem na fungování osobnosti a postojů k cizím lidem, menšinám a migrantům. Obohacuje sociologické a antropologické pojetí jinakosti zkoumáním psychodynamické interpretace odlišnosti zdůrazněním cizostí naší vlastní jinakosti. Akcentuje vysvětlení především postojů jinakosti z hlediska strachu ze ztráty ústředního jádra identity – psychického domova. Navazuje na předchozí práce a prohlubuje znalosti o jinakosti hloubkovým poznáváním osobnosti a měřením variability každodenních postojů „tady a teď“. Projekt v první části aplikuje podrobné vyšetření účastníků výzkumu na osobnost (single-blind study, semistrukturovaný rozhovor podle DSM-5) se zaměřením na identitu, empatii, sebeřízení a intimitu a konstrukty zaměřené na různé aspekty identity, sociální distance, vazby k rodičům aj. Ve druhé části sleduje pomocí experience sampling 5 odlišných souborů – xenofobní, xenofilní, poruchy osobnosti, soubor s vysokou hladinou neuroticismu a běžnou populaci. Využívá experience sampling ke každodennímu měření postojů po dobu několika týdnů.

Psychologie mezimužské kompetice a její neurální koreláty (19-11822S)
Řešitel: Mgr. Vít Třebický, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 6 482 000 Kč
Anotace: Konflikty jsou součástí sociálních interakcí ovlivňujících každodenní život. Jelikož přinášejí vážná rizika a zjevně měly zásadní vliv v průběhu naší historie, lze očekávat adaptace, které by jedinci napomáhaly hodnotit schopnost obstát ve fyzické konfrontaci ostatních a vhodně se rozhodovat v antagonistických situacích. Chování spojené s fyzickými konfrontacemi u člověka je hojně studované téma a z výsledků vyplývá, že existují onkrétní morfologické rysy související s úspěchem v konfrontacích a že lidé těmto rysům věnují pozornost. Nicméně zatím víme jen velice málo o aktivaci neuro-kognitivních procesů při rozpoznávání a zpracování morfologických vodítek spojených s úspěchem v konfrontaci a směřování pozornosti k určitým morfologickým oblastem při hodnocení nebezpečnosti obličejů a těl. K objasnění psychofyziologických procesů probíhajících při hodnocení mezi-mužské kompetice prostudujeme aktivaci specifických mozkových oblastí zapojených do hodnocení nebezpečnosti na základě vizuálních stimulů za použití metod funkční magnetické rezonance asimultánního sledování očních pohybů.

Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku (19-14801S)
Řešitel: RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 3 414 000 Kč
Anotace: Zahraniční studie poukázaly, že neheterosexuálové, především mladiství, vykazují ve srovnání s heterosexuály vyšší prevalenci duševních poruch (deprese, úzkostné poruchy), zvýšenou míru užívání návykových látek (včetně užívání tabáku a alkoholu), i vyšší suicidalitu. S nimi koreluje vyšší míra rizikového sexuálního chování, která zvyšuje riziko přenosu sexuálně přenosných chorob (STD), předně pak infekce HIV. Tyto jevy jsou v zahraniční literatuře opakovaně dávány do spojitosti s tzv. menšinovým stresem, který v populaci ne-heterosexuálů působí nad rámec stresu, jemuž jsou vystaveni ostatní lidé. Ověření teorie o působení menšinového stresu v Česku přispěje nejen ke zvýšení našeho porozumění o kvalitě duševního zdraví neheterosexuálů, ale i ke zvýšení efektivity a dostupnosti preventivních a léčebných programů pro tuto populační skupinu, které mohou přispět k duševní pohodě i ke snížení psychiatrické morbidity této části populace.

Vliv expresivity a neverbální komunikace dívek vůči vrstevníkům na jejich sociální fungování během ontogeneze (19-17540S)
Řešitel: Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 4 640 000 Kč
Anotace: Sociální fungování dívek a žen je během života ovlivněno jejich neverbálně komunikačními schopnostmi. Ontogeneze neverbální expresivity a regulace žen není dostatečně probádána. Důležitým zdrojem informací o komunikačních schopnostech relevantních pro fungování ve vztazích v dospělosti jsou interakce mezi dívkami a chlapci. Silný vztah mezi neverbálně komunikačními schopnostmi a sociálním fungováním ve vztazích by mohl být porušen běžným užíváním on-line sociálních sítí, které nabízejí další příležitosti k navazování vztahů a nevyžadují (či příliš neumožňují) použití neverbálních signálů během komunikace. Toto téma budeme studovat prostřednictvím (a) pozorování skupinové dynamiky a sociálních sítí ve třídách, (b) laboratorních interakcí dívek/žen s podobně starým, neznámým jedincem opačného pohlaví a (c) hodnocení neverbálního chování dívek/žen aplikovaného na počítačové avatary prostřednictvím motion capture. Budeme srovnávat chování 6 věkových kohort od 5 do 25 let a hledat vztah mezi neverbálním chováním a užíváním online sociálních sítí.

Specifické serotonin-dopaminové modulátory a jejich potenciál v modelu indukované psychózy
(19-11332S)
Řešitel: PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové (PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet celkem: 8 872 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 973 000 Kč
Anotace: Současná farmakoterapie schizofrenie je založena na cíleném ovlivnění převážně serotoninergního a dopaminergního systému pomocí antipsychotik druhé generace. Kromě antagonismu, resp. parciálního agonismu (aripiprazol) na dopaminové D2 receptory se jako terapeuticky výhodné jeví ovlivnění 5-HT3 receptorů. Současná antipsychotika nevykazují výrazný efekt na 5-HT3R (s výjimkou klozapinu), jehož antagonizace podle výzkumných zjištění zlepšuje senzorickou odolnost, kognitivní postižení a negativní příznaky schizofrenie. Na podkladě augmentačního efektu setronů jsme proto navrhli a optimalizovali takový model (strukturu) antipsychotika pro animální testování, který by v sobě zahrnoval jak parciální agonismus na D2R, tak antagonismus na 5-HT3R. Model budeme testovat mj. pomocí animálních modelů psychózy za účelem ověření naší hypotézy a případného návazného klinického využití. Kromě antipsychotického účinku, který by měl být na úrovni animálních modelů ideálně srovnatelný s efektem klozapinu, očekáváme u našeho modelu oproti tomuto farmaku výrazně nižší incidenci nežádoucích účinků

Role dolního parietálního laloku v prožitku jednání (Self-Agency) (20-24782S)
Řešitel: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 7 731 000 Kč
Anotace: Schopnost identifikovat vlastní jednání a odlišit jej od cizího jednání (Self vs. Other Agency) je zásadním předpokladem pro orientaci jedince ve světě i společnosti. Projekt vychází z výsledků našich předchozích fMRI experimentů na zdravých dobrovolnících i pacientech se schizofrenií. Klade si za cíl za pomocí aplikace unikátní neuromodulační metody tACS potvrdit kauzální úlohu oblasti dolního parietálního laloku (IPL) na zpracování a diskriminaci Self / Other Agency ve vlastní testové úloze. Za tímto účelem v projektu využíváme kombinaci dvou přístupů: kauzální dynamické modelování (DCM) a neinvazivní neuromodulaci mozku metodou tACS. Projekt je strukturován do pěti kroků, začíná identifikací kandidátního subregionu v rámci IPL z již dříve získaných MRI dat za pomoci kontrastní analýzy a DCM. Následovat bude dvojice neuromodulačních experimentů (exploratorní a konformatorní), která prostřednictvím cílené externí neuromodulace ověří kauzální úlohu identifikované oblasti. Potvrzení ovlivněné oblasti bude zajištěno doplňkovým resting-state MRI.

Psychoplastogenicita psilocybinu – souhra serotonergních mechanismů, cyklu spánek-bdění a neuroplasticity na konsolidaci paměti (20-25349S)
Řešitel: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 12 029 000 Kč
Anotace: Serotonergní psychedelikum psilocybin je v současnosti intenzivně studován jako další z tzv. antidepresiv s rychlým nástupem účinku v indikaci farmakorezistentní deprese. Jedním z nejpravděpodobnějších mechanismů vedoucích k antidepresivnímu účinku je indukce synaptické plasticity. U deprese je mj. typický deficit v kognitivních funkcích. V naší předchozí práci jsme zjistili, že psilocin zlepšuje konsolidaci prostorové paměti u potkana. Cílem projektu je tedy zhodnotit vliv 5-HT2A/C a 5-HT1A agonisty psilocybinu na konsolidaci prostorové na hipokampu závislé paměti v Morrisově vodním bludišti a úloze rozpoznání nového objektu a místa u potkana ve vztahu k synaptické plasticitě. Abychom zhodnotili vliv spánku a spánkové deprivace, u zvířat bude kontinuálně pomocí bezdrátové implantabilní telemetrie registrována EEG/EMG a behaviorální aktivita. Synaptická plasticita bude hodnocena v 3D mozkových organoidech derivovaných ze zvířat z kognitivních experimentů. Pomocí selektivních antagonistů bude hodnocena role 5-HT2A/C a 5-HT1A receptorů v modelech in vivo i v organoidech.

Dopad mediálních zpráv na duševní zdraví: kognitivní a neurální mechanismy (20-13458S)
Řešitel: doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 6 740 000 Kč
Anotace: Již dlouho je obecně známo, že mediální zprávy jsou schopné vyvolávat či zhoršovat stres, úzkost, deprese a další negativní duševní stavy. Není však dostatečně prozkoumáno, jaký je dopad působení celého spektra mediálních zpráv – od vysoce afektivně salientních až po ty běžné – na duševní zdraví jejich konzumentů. Především porozumění psychologickým a neurálním mechanismům vlivu vnímání a asimilace mediálních zpráv na psychické stavy jejich uživatelů zůstává neúplné. Projekt si klade tři vzájemně propojené, pro dnešní informační společnost obklopenou mediálními obsahy nanejvýš aktuální cíle: (1) zjistit souvislost mezi psychologickými rysy a stavy s užíváním médií a politickou orientací na úrovni populace, (2) prozkoumat souvislost psychologických rysů a stavů se subjektivními, behaviorálními a neurálními odpověďmi na mediální reprezentace významných zpravodajských témat a (3) odhalit efekt dvou různých kognitivně asimilačních strategií (reframing a ruminace) na neurální a behaviorální procesy a psychický stav.

Nové neuroprotektivní látky na bázi antagonismu NMDA receptorů a cholinergní stimulace (20-12047S)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové (PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.)
Spolupříjemci: NUDZ; Ústav experimentální medicíny AV ČR (Mgr. Martin Horák Ph.D.)
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet celkem: 14 980 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 996 000 Kč
Anotace: V tomto projektu navážeme na pilotní projekt č. 16-08554S, zaměřený na duálně působící deriváty takrinu, preklinicky orientovaným projektem zaměřeným na 7-MEOTA a jeho deriváty, ve kterém bychom chtěli prozkoumat mechanismus interakce těchto sloučenin s otevřeným kanálem NMDA receptoru. K popisu takové interakce použijeme in vitro data nativních a specificky mutovaných NMDA receptorů, přístupy počítačové chemie a kvantitativní hodnocení vztahu mezi strukturou a aktivitou (QSAR). Toto studium nám zároveň poskytne nástroj pro navržení ještě účinnějších látek s neuroprotektivním účinkem. Z toho důvodu budou kandidáti s nejslibnějším preklinickým potenciálem vykazující vhodné inhibiční vlastnosti vůči NMDA receptoru při současném zachování anti-acetylcholinesterasové aktivity podrobeni důkladnému preklinickému in vivo hodnocení za účelem a ověřením reálné neuroprotektivní a prokognitivní účinnosti vycházející z duálního charakteru těchto sloučenin.

 

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Transkraniální magnetická stimulace v léčbě bipolární deprese (16-31380A)
Řešitel: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2016–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 6 119 000 Kč
Anotace: Čtyřtýdenní, randomizovaná, placebo stimulací kontrolovaná, zaslepená, paralelně uspořádaná studie hodnotící účinnost repetetivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) navigované podle magnetické rezonance (MR) s rozdílným místem aplikace v léčbě depresivní epizody u pacientů s bipolární poruchou, následovaná čtyřtýdenním otevřeným sledováním. Šedesát pacientů bude randomizováno do 3 skupin: (1) aktivní 10Hz rTMS nad levým dorzolaterálním prefrontálním kortexem, (2) aktivní 10Hz rTMS nad pravým ventrolaterálním prefrontálním kortexem, (3) placebo rTMS. Místo aplikace bude určeno podle T1 váženého MR obrazu. Pacienti budou pokračovat v užívání stabilizátorů nálady. Primárním výsledkem bude změna v stupnici MADRS během aktivní části studie mezi skupinami, vedlejšími výsledky podíl odpovědí podle MADRS, změna v sebehodnotících stupnicích pro depresi a podíl trvajících odpovědí v otevřené části studie. EEG před a po aktivní části studie bude analyzováno metodou elektromagnetické tomografie s nízkým rozlišením (LORETA) k nalezení změn v elektrické aktivitě mozku související s odpovědí na rTMS.

Vztah fenomenologie a neurobiologie auditivních halucinací u schizofrenie (17-32957A)
Řešitel: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 13 269 000 Kč
Anotace: Auditivní halucinace (AH) jsou nejtypičtějším symptomem psychóz a zejména schizofrenie a z klinického i fenomenologického hlediska tuto skupinu onemocnění definují. Neuronální mechanismus AH však stále nebyl dostatečně popsán. Podle nejvlivnější teorie, vysvětlující původ auditivní verbálních halucinací, je jejich příčinou odcizení vnitřní řeči, což se vztahuje k narušení sebemonitorování, ještě přesněji pak k narušení prediktivních mechanismů. Další možné vysvětlení AH se vztahuje k dialogické a monologické vnitřní řeči. V této studii použijeme multimodální přístup založený na detailním popisu fenomenologie a testování současných neurálních teoriích AH. Subtypy AH založené na fenomenologickém rozboru a společných neurobiologických mechanismech získaných z fMRI dat mohou vést k diferencovanější a efektivnější léčbě AH, a zlepšit tak kvalitu života pacientů.

Vztahy mezi střevní mikrobiotou a mozkovými funkcemi: implikace pro metabolom a metabolický syndrom u schizofrenie (17-31852A)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR (RNDr. Kateřina Fliegerová, CSc.)
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Rozpočet celkem: 13 553 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 10 163 000 Kč
Anotace:Schizofrenie významně ovlivňuje kvalitu života pacientů. Nová antipsychotika terapii zkvalitňují, ale u řady pacientů je medikace spojena s rozvojem metabolického syndromu, včetně výrazné obezity. Jak metabolický syndrom, tak schizofrenie jsou nyní spojovány s poruchou metabolismu, změnami střevní mikroflóry, selháním střevní bariéry a mírným chronickým zánětem. A právě analýzou těchto mechanismů by mohlo být možné najít biomarkery vhodné pro identifikaci pacientů se zvýšeným rizikem výskytu nežádoucích účinků terapie. Odběr materiálu (krev, moč a stolice) a hodnocení sledovaných údajů bude probíhat opakovaně, na začátku léčby a po několika měsících, kdy již bude patrné, zda se metabolický syndrom rozvinul. Navržený projekt posune znalosti o úloze mikrobiomu a metabolomu v predikci rozvoje metabolického syndromu, indukovaného antipsychotiky u první epizody schizofrenie, a mohl by být nástrojem pro zkvalitnění diagnostických a terapeutických metod. Pokusy na zvířecím modelu SCZ budou simulovat klinickou situaci detailní analýzou sledovaných parametrů.

Role frontotemporální komunikace v narušení kognitivní koordinace a flexibility u schizofrenie: Translační studie (17-30833A)
Řešitel: Mgr. Tomáš Petrásek, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fyziologický ústav AV ČR (prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Rozpočet celkem: 12 990 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 8 045 000 Kč
Anotace: Poruchy kognitivních funkcí jsou považovány za klíčový příznak schizofrenie a předpovídají terapeutický výsledek. Velmi významně narušují denní fungování pacientů se schizofrenií, a přesto dosud neexistuje cílená léčba kognitivního deficitu u schizofrenie. V tomto translačním projektu plánujeme objasnit kauzální roli hipokampálně-prefrontálních projekcí v kognitivní koordinace a flexibilitě. Rovněž ukážeme na příčinnou roli frontotemporální theta koherence a synchronie pomocí optogenetické kontroly aktivity PV+ interneuronů u volně pohyblivých potkanů. V klinické části otestujeme vliv frontotemporální synchronizace na kognitivní koordinaci a flexibilitu ve skupině 35 pacientů v remisi a u 35 zdravých kontrol s využitím hrEEG/fMRI měření a testů virtuální reality. Hlavním cílem je objasnění neurobiologického substrátu kognitivního deficitu u schizofrenie, které umožní inteligentní design nových léčebných postupů. Výsledky projektu jednoznačně ukážou složky frontotemporální dysfunkce u schizofrenie a otevřou cestu pro budoucí specifickou terapii kognitivního deficitu.

Vývojová dynamika klinických a neurofyziologických nálezů u dětí a adolescentů v genetickém riziku bipolární afektivní poruchy (17-32478A)
Řešitel: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice v Motole (MUDr. Michal Goetz, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Rozpočet celkem: 8 157 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 501 000 Kč
Anotace: Prospektivní kohortová studie dětských a adolescentních potomků v riziku (PVR) bipolární afektivní poruchy (BAP). Cíli studie je identifikovat klinické a laboratorní markery rizika afektivní poruchy. 60 PVR a 60 pohlavím a věkem párovaných potomků zdravých rodičů jako kontrol bude v průběhu projektu hodnoceno s ročními odstupy. Zjišťována bude frekvence klinických psychiatrických diagnóz, skóre symptomů úzkosti a poruch nálady, kvalita života, exekutivní funkce, pozornost, temperamentové charakteristiky, paměť a rozpoznávání emocí. Pomocí subjektivních a objektivních metod bude hodnocena kvantita a kvalita spánku a dále budou zjišťovány elektroencefalografické indikátory fronto-limbické konektivity. Porovnávány budou rozdíly mezi PVR a kontrolami, mezi symptomatickými a asymptomatickými PVR a rozdíly v rámci kohorty mezi výsledky průběžných vyšetření při prospektivním sledování.

Příčiny násilí u pacientů s psychotickou poruchou (17-32445A)
Řešitel: Tereza Příhodová, MA
Hlavní příjemce: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta (doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Rozpočet celkem: 7 847 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 123 000 Kč
Anotace: Projekt je zaměřen na příčiny, prediktory a motivační faktory násilného chování u pacientů s psychotickou poruchou. Původ násilí u těchto pacientů je heterogenní s odlišnými spouštěči vedoucími k stejnému fenotypu násilného chování. Naše studie se zaměří na pacienty s diagnózou akutní psychotické poruchy a schizofrenie, kteří budou přijati na Psychiatrickou kliniku Univerzity Karlovy, 1. lékařské fakulty, Praha (N 80) a do Psychiatrické nemocnice Bohnice (N 420) v období od 1/4/2017 do 31.12.2019 a kteří budou projevovat násilné chování během hospitalizace. Na základě pilotních studií I a III, očekáváme, že získáme 500 násilných pacientů (250 žen, 250 mužů). Původ násilného chování a jeho prediktory budou analyzovány pomoci interview, škál a behaviorálních testů. Lepší porozumění faktorům, které jsou základem násilného chování, pomůže určit vhodné terapeutické intervence a zlepší validitu nástrojů užívaných k predikci rizika násilí.

Klinické a neurobiologické prediktory odpovědi na ketamin jako podklad pro personalizovanou terapii deprese (NV18-04-00260)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.5.2018–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 10 078 000 Kč
Anotace: Deprese je závažným onemocněním s vysokou celoživotní prevalencí a invalidizujícím potenciálem. Přes širokou škálu dostupných metod terapie nejsou stále vyřešené tři zásadní problémy: (1) prodleva v nástupu účinku antidepresiv, spojená s pracovní neschopností a rizikem suicidality, (2) rezistence, kdy zhruba 20 % pacientů nedosahuje remise ani po 2 letech terapie, a (3) chybějící vodítka k personalizované léčbě. Objev rychlého antidepresivního efektu ketaminu má revoluční význam pro terapii a výzkum deprese a jeho mechanismus účinku může být klíčem k novým hypotézám patogeneze deprese. Dosavadní výzkum však ukazuje, že 30–40 % pacientů na léčbu ketaminem neodpoví, přičemž rozdíl mezi respondéry a nonrespondéry dosud nebyl odhalen. Náš projekt má za cíl vytvořit baterii prediktorů, vycházejících ze znalostí o propojení neuroplastického, imunomodulačního působení ketaminu a jeho klinických vlastností. Výstup pak umožní cílenou intervenci u selektovaných skupin nemocných s možností překlenout prodlevu v efektu základních léků a zredukovat akutní riziko suicidality.

Změny spánku a mozku ve vztahu ke zhoršení paměti u mírné kognitivní poruchy (NV18-07-00272)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.5.2018–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 9 433 000 Kč
Anotace: S očekávaným stárnutím populace bude přibývat osob s poruchou paměti a demencí, především Alzheimerovou nemocí. Mírná kognitivní porucha (MKP) je rizikovým syndromem, v němž intervence může oddálit rozvoj Alzheimerovy nemoci. Souběžně se zhoršováním paměti u MKP se objevují poruchy spánku a změny na magnetické rezonanci mozku. Cílem projektu je zjištění souvislostí mezi pomalovlnným spánkem a spánkovými vřeténky, odpovídajícími mozkovými strukturami a konsolidací paměti během spánku pomocí polysomnografie, magnetické rezonance mozku a párového asociačního testu učení. Poté budeme zjišťovat, zda je možné konsolidaci paměti během spánku u MKP zlepšit ovlivňováním spánkových rytmů pomocí akustické stimulace. Na základě výsledků osvětlíme mechanismy mezi spánkem, strukturou mozku a poruchami paměti u MKP. Tento komplexní přístup zaměřený na spánek může přinést nové poznatky pro časné intervence a další klinické strategie ve stadiu MKP.

Překrývání neurodegenerativních demencí a jejich klinickopatologické korelace: prospektivně – retrospektivní multicentrická studie (NV19-04-00090)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Doba řešení: 1.5.2019–31.12.2022
Hlavní příjemce: Thomayerova nemocnice (doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.)
Spolupříjemci: NUDZ; Fakultní nemocnice Olomouc (doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.); Nemocnice Na Homolce (MUDr. Jiří Keller, Ph.D.); Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (prof. MUDr. Jan Roth, CSc.)
Rozpočet celkem: 15 127 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 580 000 Kč
Anotace: Neurodegenerace jsou důsledkem postupného zániku specifických skupin neuronů. Patofyziologickou podstatou je ukládání určitého specifického – pro dané onemocnění charakteristického proteinu (např. beta-amyloidu, tau proteinu nebo alfa-synukleinu) v mozkové tkáni v kombinaci s obecnými mechanismy apoptózy a autofagie (řízené smrti buňky). Správné rozpoznání neurodegenerací během života pacientů je i v současné době velmi obtížné. Kombinace dvou i více neurodegenerativních onemocnění jsou častější, než se dříve soudilo, i když zatím nejsou dostupná přesnější epidemiologická data. Překrývání neurodegenerací může být příčinou rychlejšího průběhu i někdy velmi atypických klinických obrazů u řady pacientů. Je proto nutné zdůraznit nutnost provádění detailního neuropatologického vyšetření mozku pacientů a následnou retrospektivní klinicko-patologickou korelací analyzovat vliv a případně též podíl jednotlivých komorbidit na průběh onemocnění. Výsledná analýza totiž může mít u budoucích pacientů potenciální terapeutické konsekvence a být přínosná pro zpřesnění prognostických aspektů onemocnění.

Obsedantně-kompulzivní porucha jako narušení rozhodování: translační hodnocení aberantní signalizace chyb a koordinace sítí mozku cílící na kauzální interakce a vodítka pro léčbu
(NU20-04-00147)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Fyziologický ústav AV ČR
Doba řešení: 1.5.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 13 941 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 8 092 000
Anotace: Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) je zneschopňující psychiatrické onemocnění projevující se vtíravými myšlenkami a nutkavými úkony. Významná část pacientů s OCD je refrakterních k současným léčebným metodám a představují tak výzvu pro pochopení patofyziologických mechanismů OCD. Projekt si klade za cíl prozkoumat kauzální vztahy mezi symptomy OCD, strukturou a funkcí mozku. Na základě klinických charakteristik symptomů OCD a neurozobrazovacích studií mozku projekt postuluje OCD jako poruchu rozhodování spočívající v narušených funkcích ocenění a vyhodnocování pravděpodobnosti, zvýšené averzi ke ztrátám a riziku, nadměrné signalizaci chyb a snížené aktivaci klidové sítě. Neurální podklad narušeného rozhodování bude zkoumán pomocí humánních behaviorálních, elektrofyziologických a fMRI experimentů v kombinaci s dvěma animálními modely OCD zahrnujícími rozhodovací úlohy, přímé nahrávání elektrické aktivity (tetrody) a molekulární imaging u potkanů. Cílem projektu je vytvoření translačního modelu OCD, umožňujícího identifikovat nové terapeutické cíle pro cílenou neurostimulaci a další léčebné modality.

Role neurosteroidů v mechanismu účinku klozapinu (NU20-04-00389)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemci: Endokrinologický ústav, Fyziologický ústav AV ČR
Doba řešení: 1.5.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 18 949 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 8 358 000 Kč
Anotace: Cílem projektu je studium změn ve steroidomu po aplikaci klozapinu u pacientů trpících schizofrenií. Konkrétně se zaměříme na korelaci mezi změnami hladin neuroaktivních steroidů a snížením pozitivních a negativních symptomů schizofrenie po podání klozapinu. Dalším cíle je prokázat, zda aplikace klozapinu vyvolává v hipokampu, prefrontálním kortexu a striatu laboratorního potkana kvalitativně odlišné změny v hladinách neurosteroidů ve srovnání s haloperidolem, risperidonem a olanzapinem. Třetím cílem je prokázat, že adjuvantní koaplikace derivátů 3a5ß substituovaných pregnanů s olanzapinem, risperidonem a haloperidolem vede ke snížení kognitivního deficitu u zvířecího modelu schizofrenie ve srovnání s aplikací samotných antipsychotik.
Cíle a výsledky výzkumu budou mít zřejmý dopad do klinické praxe ve dvou oblastech. A to v oblasti diagnostiky predikce terapeutické odpovědi u pacientů trpících schizofrenií a možnosti výběru pacientů, kteří budou profitovat z terapie klozapinem. Druhou oblastí bude možnost následného vývoje adjuvantní farmakoterapie psychotických chorob s využitím 3αC substituovaných derivátů pregnanů. V našich předchozích projektech jsme prokázali roli neurosteroidů u schizofrenie jak v animálním modelu, tak v klinickém výzkumu. Dále jsme prokázali vliv derivátů pragnanolonu v animálním modelu schizofrenie. Řada studií naznačuje, že rozdílné hladiny neurosteroidů mohou vysvětlit rozdíly v terapeutické odpovědi u schizofrenie. Antipsychotika mohou normalizovat alterované hladiny neurosteroidů, ty ale mají i vlastní antipsychotický potenciál a lze je využít jako adjuvantní terapii při ovlivnění negativních a kognitivních symptomů schizofrenie.
Právě tímto směrem bude náš výzkum směřovat. V preklinické části budeme studovat změny hladin neurosteroidů v CNS v animálním modelu schizofrenie v odpovědi na aplikaci typických a atypických antipsychotik. A následně adjuvantní terapií deriváty pregnanů budeme studovat možnosti zvýšení antipsychotického účinku antipsychotik. V klinické části se zaměříme na změny steroidomu v krvi pacientů trpících schizofrenií, které mohou predikovat odpověď na léčbu klozapinem.

Obezita jako rizikový faktor pro narušení struktury mozku, kognitivních funkcí a klinické prognózy u schizofrenie - prospektivní studie (NU20-04-00393)  
Řešitel: MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.5.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 11 774 000 Kč
Anotace: Obezita se často vyskytuje společně se schizofrenií a je asociována s podobnými neurostrukturálními a kognitivními poruchami jako schizofrenie. Navrhujeme testovat, zda je obezita rizikovým faktorem pro zhoršení kognitivních/klinických/mozkových parametrů v průběhu času. Účastníci z naší předchozí průřezové studie budou podrobeni následnému diagnostickému rozhovoru, kognitivním testům, MRI skenování, antropometrickým měřením a podají vzorek krve, a to nejméně 1 rok po výchozím testování. Předpokládáme, že schizofrenie a obezita budou každá nezávisle asociována s (1) regionální mozkovou atrofií, (2) poklesem kognitivních funkcí v čase, (3) horší klinickou prognózou schizofrenie. Identifikace obezity jako modifikovatelného rizikového faktoru pro narušení mozkových struktur, zhoršení kognice a klinických parametrů může rozšířit terapeutické možnosti a zlepšit prognózu pacientů se schizofrenií.
Cílem této studie je zjistit, zda obezita způsobuje regionální atrofii mozku a zhoršení kognitivních funkcí v čase u pacientů se schizofrenii a zda neurobiologické změny spojené s obezitou přispívají k horší klinické prognóze. V této prospektivní studii budeme také zkoumat, které z metabolických změn souvisejících s obezitou, včetně dyslipidemie, inzulinové rezistence, diabetu, hypertenze, zánětu, nejvíce přispívají ke zhoršení mozkových/kognitivních/klinických parametrů v čase u schizofrenie. Navrhovaná studie má značný praktický a potenciálně transformativní dopad, který by mohl být využit ke zlepšení prognózy pacientů se schizofrenií. Identifikace obezity jako specifického rizikového faktoru pro kognitivní/klinické/mozkové změny u schizofrenie by byla prvním krokem k prevenci nebo léčbě takových změn. 

Zdravé stárnutí mozku: Celoživotní perspektiva (NU20J-04-00022)
Řešitel: MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Masarykova univerzita
Doba řešení: 1.5.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 11 277 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 885 000 Kč
Anotace: Onemocnění mozku, jako jsou kognitivní poruchy a deprese, jsou nejvýznamnější příčinou zdravotního postižení a pracovní neschopnosti u starších dospělých. Naším cílem je studovat úlohu biologického stárnutí ve zranitelnosti vůči kognitivním a afektivním poruchám z hlediska celoživotní perspektivy. V pracovním balíčku 1 budeme analyzovat longitudinální údaje o kognitivních schopnostech a depresivních příznacích v české části studie HAPIEE (n = 8 856 jedinců ve věku 58 let na začátku studie v roce 2002, 53 % žen). Vzhledem k tomu, že nedávné studie odhalily u lidí mladších 30 let změny na mozku, dříve očekávané pouze ve starším věku, v pracovním balíčku 2 pozveme členy prenatální kohorty z Evropské longitudinální studie těhotenství a dětství (ELSPAC), kteří se v roce 2015 zúčastnili neurozobrazovacího vyšetření (n = 131; věk 23–24 let; 53 % žen) na druhé převyšetření (věk 28–29 let). Dále budeme hodnotit jejich DNA epigenetický věk, biologický věk, kardiovaskulární rizikové faktory, kognici, náladu a úzkost. Hlavním cílem navrhovaného projektu je zkoumat roli chronologického a biologického stárnutí ve vývoji afektivních a kognitivních poruch v několika obdobích života, studovat jejich společné neurobiologické substráty, nerovnosti v jejich výskytu a navrhnout opatření cílená na snížení zátěže duševními poruchami v České republice. Pro dosažení těchto cílů budeme analyzovat data z rozsáhlých souborů účastníků, která obsahují údaje o prostředí, ve kterém lidé vyrůstali, a sledují jednotlivce v různých obdobích života, čímž aplikujeme perspektivu celoživotního pochopení procesu stárnutí mozku. 

Duálně účinné potenciátory kognice pro paliativní léčbu Alzheimerovy choroby (NU20-08-00296)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Spolupříjemci: NUDZ, Ústav experimentální medicíny AV ČR
Doba řešení: 1.5.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 16 691 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 5 701 000 Kč
Anotace: Cílem projektu je zkoumat vliv antagonistů NMDAR na glutamátergní systém a potenciální přínosy tzv. duálně účinných látek (inhibitory cholinesterázy a blokátory NMDA receptorů) na pokles kognitivních funkcí a ochranu před neurodegenerací spojenou s Alzheimerovou chorobou (AD). Konečným cílem je také vyvinout nové slibné klinické kandidáty pro paliativní léčbu AD.
Milníky této studie (bez časového hlediska): • Zjistíme účinek memantinu expresi proteinu, včetně excitačního synaptického komplexu a NMDA receptorů na souboru vzorků lidského mozku. • Budeme korelovat pozitivní účinky na behaviorální a kognitivní funkce u vybraných sloučenin (memantin, takrin, 7-metoxytacrin, 7-fenoxytacrin) se změnami exprese celkového proteinu, včetně excitačního synaptického komplexu a NMDA receptorů pomocí využití animálního GMO modelu AD. • Připravíme nově navržené látky s duálním účinkem a zhodnotíme jejich potenciální terapeutické hodnoty. • Stanovíme přínosy nových látek interagujících s NMDA receptory při zachování ideálně neselektivní anticholinesterázové aktivity. • Vybereme minimálně jednu kandidátní molekulu pro in vivo studie. • Vyhodnotíme farmakodynamický a farmakokinetický profil klinických kandidátů s in vivo účinností a jejich toxicitou in vivo.
Alzheimerova choroba (AD) a další neurodegenerativní onemocnění vedoucí k demenci představují závažný zdravotní, sociální a ekonomický problém projevující se jako kognitivní porucha a demence. Současná léčba poklesu kognitivních funkcí je založena na podávání inhibitorů acetylcholinesterázy (AChEI) a/nebo memantinu, antagonisty N-methyl-D-aspartátového receptoru (NMDAR). Tedy, současná potenciace cholinergního přenosu a současné blokování Ca2+ excitotoxicity se jeví jako slibná strategie přinejmenším k oddálení progrese onemocnění, zpomalení neurodegenerace a ke zlepšení kognitivních funkcí. Motivováni předchozími výsledky budeme zkoumat vliv memantinu na expresi NDMAR u lidských vzorků a následně potenciální přínosy duálně působících sloučenin jakožto kognitivních stimulantů a protektivních látek proti neurodegeneraci. V rámci projektu budeme aplikovat in vitro a in vivo proces vývoje léčiv včetně validace farmakodynamického účinku pomocí GMO zvířat, tak abychom vyvinuli duálně účinné klinické kandidáty.  

Střevní mikrobiom a autoimunitní mechanismy u pacientů s centrální hypersomnií (NU20-04-00088)
Řešitel: MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
Hlavní příjemce: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Spolupříjemci: NUDZ, Mikrobiologický ústav AV ČR
Doba řešení: 1.5.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 13 999 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 807 000 Kč
Anotace: Narkolepsie typ 1 (NT1), narkolepsie typ 2 (NT2) a idiopatická hypersomnie (IH) mají
hlavní symptom centrální hypersomnii (CH). Etiopatofyziologie NT1 je spojena s deficitem hypokretinu autoimunitního původu. Etiopatofyziologie NT2 a IH je neznámá. Jsou pochybnosti o nezávislosti NT2 a IH a o jejich dlouhodobém průběhu. Střevní mikrobiota má vliv na mozkové funkce a chování buď přímo přes tvorbu mediátorů, nebo nepřímo prostřednictvím autoprotilátek proti vybraným neuronům. Lze proto vyslovit hypotézu, že mikrobiota hraje roli v etiopatofyziologii nemocí s CH a může modifikovat aktuální intenzitu samotné hypersomnie. Nemocní s CH a zdravé kontroly budou klinicky vyšetřeni (včetně dlouhodobého vývoje NT2 a IH). Jejich stolice bude geneticky analyzována s cílem definovat mikrobiom střevní mikrobioty. Bude pátráno po autoprotilátkách. Výsledky budou vzájemně korelovány. Tento výzkum má osvětlit patofyziologii nemocí s CH a také má pomoci v doporučeních
nemocným a může otevřít nové směry léčby.
Primární vědecké cíle: 1. Analyzovat složení střevního mikrobiomu u nemocných s centrální hypersomnií a porovnat je s nálezy u zdravých dobrovolníků. 2. Porovnat složení střevního mikrobiomu u NT1, NT2, IH a zdravých kontrol. 3. Zjistit potenciální změny funkce střevní bariery u nemocných s centrální hypersomnií. 4. Určit hladiny autoprotilátek proti hypokretinu v séru nemocných s centrální hypersomnií a zdravých a najít další možné autoprotilátky proti neuronálním antigenům v séru nemocných s centrální hypersomnií. 5. Korelovat změny ve složení střevního mikrobiomu, funkci střevní bariéry a v hladinách autoprotilátek s klinickými nálezy u pacientů (parametry denní spavosti a nočního spánku, komorbidity, jako je deprese, poruchy svalové atonie v REM spánku, syndrom neklidných nohou, spánková apnoe, léčba atd.), a dále s parametry biologických vzorků získaných dříve při diagnostice nemoci (krev, HLA DQB1*0602 a mozkomíšní mok).
Sekundární vědecké cíle: 1. Popsat retrospektivně přirozený vývoj NT2 a IH a popsat klinický stav NT2 a IH ve stáří. 2. Analyzovat vliv mikrobioty a jídelních zvyků na efektivitu standardní farmakologické léčby. 3. Validace Narcolepsy severity scale a Idiopathic hypersomni severity scale v českém jazyce. 4. Další účast obou klinických pracovišť na vědeckém programu EU-NN (http://eu-nn.com/) (databáze apod.).

  

Technologická agentura ČR

Virtuální město – herní systém pro kognitivní trénink ve virtuálním prostředí (TL01000309)
Řešitel: Mgr. et. Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: 3dsense s.r.o. (Ing. Jan Hrdlička)
Doba řešení: 1.3.2018–28.2.2021
Rozpočet celkem: 9 704 706 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 261 706 Kč
Anotace: Cílem projektu je vytvoření uceleného tréninkového SW v ekologicky validním prostředí virtuálního města, který umožní komplexní trénink kognitivních schopností (pracovní paměť, deklarativní paměť, pozornost, exekutivní funkce jako rozhodování, plánování a mentální flexibilita atd.) u cílové skupiny. Výsledný program bude po úspěšném řešení projektu aplikován při prevenci rozvoje kognitivního deficitu u zdravých stárnoucích jedinců. Trénink tak může být následně uplatněn nejen v denních programech organizovaných na klinickém pracovišti NUDZ, ale také na spolupracujících pracovištích (Centrum MEMORY Bratislava, CDZ Karviná, zájem dokládají přiložené dopisy) a v dalších centrech věnovaných obohacení denního programu pro seniory a prevenci duševního zdraví obecně.

Vývoj nástrojů pro predikci školnı́ úspěšnosti v předškolnı́m věku: Index kumulativnı́ho rizika a Screening afektivnı́ch a kognitivnı́ch funkcı́ formou interaktivnı́ch počítačových her (TL02000561)
Řešitel: RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: 3dsense s.r.o. (Ing. jan Hrdlička)
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet celkem: 6 389 295 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 352 750 Kč
Anotace: Vývoj nástrojů pro predikci školní úspěšnosti v předškolním věku: Index kumulativního rizika a Screening afektivních a kognitivních funkcí formou interaktivních počítačových her.

Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek (TJ02000156)
Řešitel: Mgr. Rita Kočárová
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 27.3.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 2 178 482 Kč
Anotace: Hlavním cílem projektu je za pomoci výzkumných metod zmapovat problematiku užívání psychedelických látek v ČR a výsledky následně promítnout do tvorby strategických dokumentů protidrogové politiky a systému služeb na národní i regionální úrovni. Dílčími cíli je analyzovat potenciální vliv těchto látek na duševní zdraví a kvalitu života u uživatelů, identifikovat rizika pojící se s jejich užíváním a potřeby uživatelů, analyzovat motivaci k užití a identifikovat rizikové způsoby užívání. Na základě získaných dat a výsledků bude možné navrhnout systém chybějících služeb a aktualizovat služby stávající, aby byly pokryty potřeby uživatelů těchto látek v rámci filosofie harm reduction.

BrainTech: Inovativní technologie pro psychiatrii a klinické neurovědy (BrainTech) (TP01010062)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 14 970 000 Kč
Anotace: Projekt BrainTech si klade za cíl realizaci a rozvoj komplexního systému podpory konkrétních dílčích proof-of-conceptů v oblasti psychiatrie, stárnutí a klinických neurověd. Formou výběru dílčích projektů v oblastech digital health, telemedicícny a výzkumu a vývoje farmak dojde k rozvoji projektů s komerčním potenciálem a k akceleraci přenosu výsledků výzkumu a vývoje do aplikační sféry, jak v České republice, tak do zahraničí.  

Expozice stresovým situacím v prostředí virtuálního města (TL03000223) 
Řešitel: Mgr. Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: ČVUT (Ing. Jan Husák)
Doba řešení: 1.4.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 14 069 388 Kč
Rozpočet NUDZ: 5 627 188 Kč
Anotace: Cílem projektu je vytvořit terapeutický nástroj v podobě softwarové aplikace VRETcity situované v komplexním prostředí virtuálního velkoměsta pro účely expoziční terapie. VR aplikace se bude soustředit zejména na sociální fobie, agorafobie a specifické fobie vázané na situace typické pro prostředí města (prostředky veřejné dopravy včetně metra a letecké dopravy, výtahy a jiné omezené prostory, výškové budovy a nemocniční prostředí). Výsledný terapeutický software bude obohacen o funkci biofeedbacku. Klíčový prvek biologické zpětné vazby v podobě záznamu srdeční činnosti a dechu účinně napomáhá v procesu expoziční terapie díky možnosti automaticky reagovat na aktuální stav úzkosti a zvyšovat náročnost zobrazované stresové situace jenom při dosažení klidového stavu na stávající podmínky.  

Alivio-mobilní hra zmírňující příznaky OCD (TL03000637)
Řešitel: MUDr. Pavla Stopková, Ph.D. 
Hlavní příjemce: Pixelfield s.r.o. (Filip Háša)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2020–31.3.2022
Rozpočet celkem: 6 481 426 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 827 301 KČ
Anotace: Hlavním cílem navrhovaného projektu je vytvoření terapeutického nástroje v podobě mobilní hry Alivio, který by lidem se subsyndromálními, mírnými až středně těžkými obsedantně-kompulzivními (OC) příznaky pomáhal zmírnit přítomné symptomy (obsese a kompulze) formou prvků využívajících principy kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Vedlejším cílem aplikace Alivio je oslovit širokou veřejnost a inovativním způsobem, skrze vlastní zkušenost, je obeznámit s typickými příznaky OCD onemocnění a jeho subtypy. Hra Alivio tak může společně s propagační kampaní přispět k rozšíření povědomí o OCD onemocnění, které postihuje nemalou část populace a které se nedostává adekvátní pozornosti.

Výcvik zaměřený na zvyšování připravenosti policistů pro psychicky a komunikačně náročné situace pomocí virtuální reality (TL03000050) 
Řešitel: Eliška Procházková, MSc., PhD 
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Leiden University (Eliška Procházková, MSc., PhD), 3dsense, s.r.o. (Ing. Jan Hrdlička)
Doba řešení: 1.8.2020–31.8.2023
Rozpočet celkem: 13 639 695 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 585 919 Kč
Anotace: Policisté se denně potýkají s mnoha psychicky a komunikačně náročnými situacemi, zahrnujícími například komunikaci s duševně nemocnými osobami, oběťmi závažných trestných činů či osobami demonstrujícími úmysl sebevraždy. Tyto situace vyvolávají silné psychické reakce a vyžadují sociální dovednosti a zkušenosti. Cílem projektu je vyvinout trénink sociálních dovedností ve virtuálním prostředí, který bude mít za cíl posílit schopnost policistů efektivně zvládat sociálně vypjaté situace, a tím chránit zdraví všech zúčastněných. Za pomoci odborníků z různých oborů vytvoříme VR (virtual reality) aplikaci pro výcvik policistů, jejíž účinnost bude následně ověřena prostřednictvím mezinárodní srovnávací studie.

 

Rada vlády pro koorodinaci protidrogové politiky

Vývoj účinné léčebné strategie pro závislost na metamfetaminu (S-42-18)
Řešitel: PhDr. Ladislav Csémy
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 583 000 Kč
Anotace: Projekt byl zahájen jako součást česko-německé vědecké spolupráce na výzkumu problematiky metamfetaminu. Hlavními cíli této studie jsou (1) popsat sociodemografické a klinické faktory spojené s užíváním metamfetaminu a (2) zhodnotit stávající i nové možnosti léčby závislosti na metamfetaminu. Dále také adaptovat, zkoumat a implementovat léčebný program pro závislost na metamfetaminu využívaný v USA: The Matrix Model for Meth Addiction Recovery. V rámci projektu jsou oslovováni uživatelé metamfetaminu v ambulantní i pobytové léčbě, kteří budou sledováni po dobu 6 měsíců. Budou kontaktováni na počátku léčby a dále v rámci 2 návazných (follow-up) vyšetření. Sledován bude profil klientů/pacientů, dále změny v situaci klientů/pacientů a jejich souvislosti s charakteristikami klienta/pacienta na počátku léčby a s využitým typem léčby (terapeutické modality založené na modelu Matrix vs. obvyklá léčba v daném zařízení).

 

Ministerstvo vnitra ČR

Nové syntetické drogy – komplexní mezioborové výzkumné centrum (VI20172020056)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, PhD.
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie (Ing. Martin Kuchař, Ph.D.)
Spolupříjemci: NUDZ; Alfarma, s.r.o. (RNDr. Miroslav Flieger, CSc.)
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2020
Rozpočet celkem: 42 761 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 24 462 000 Kč
Anotace: Projekt naváže na aktuálně končící projekt VG20122015075. Bude zaměřen na plnění databáze NSDDB. Dále na monitoraci NSD v terénu, biologických materiálech a na identifikaci nových prekurzorů syntetických drog. U vybraných zástupců NSD z jednotlivých chemických skupin bude hodnocen jejich adiktivní potenciál a jejich mechanismus účinku (receptorový profil, interakce s transportéry, ovlivnění neurobiologických substrátů v mozku). Informace o NSD budou využity pro jejich „risk assessment“ v EMCDDA.

 

Nadace RSJ

Psychosociální výchova pro děti na základních školách (NP-038-2019)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler 
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.10.2019–31.8.2020
Rozpočet NUDZ: 5 535 228 Kč
Anotace: Cílem projektu je rozšířit základní školní vzděláváni o kvalitní psychosociální výchovu zahrnující systematickou práci na osobnostním a společenském rozvoji dětí. Budou probíhat pokračující aktivity na vývoji kurikula psychosociální výchovy, jeho pilotování a revize a příprava tréninkového programu pro učitele. Pro vývoj a revize programu budou probíhat konzultace s klíčovými domácími a zahraničními odborníky na programy podobného typu. Dále budou pokračovat setkání s klíčovými účastníky vzdělávacího systému pro zajištění udržitelnosti a dlouhodobé podpory psychosociální výchovy v rámci základního vzdělávání. Výsledkem projektu bude kurikulum psychosociální výchovy a tréninkový program pro učitele (manuál).

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Udržitelnost pro Národní ústav duševního zdraví
 (LO1611)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2016–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 547 060 000 Kč
Anotace: Projekt je orientován na posílení a rozšíření činnost Centra excelence aplikovaných věd NUDZ, které je zaměřeno na VaV činnost v oblasti duševního zdraví ve všech jeho dimenzích. Projekt NPU4NUDZ je tematicky rozdělný do osmi vzájemně integrovaných hlavních cílů, které zahrnují: (1) neurobiologii a animální modelování duševních poruch včetně demencí a stárnutí, vývoj a preklinické testování nových psychofarmak, a hodnocení rizik nových syntetických drog, (2) výzkum epidemiologie duševních poruch a strategické plánování péče, (3) zobrazení mozku a pokročilé analýzy multimodálních prospektivních databází, (4) epidemiologii, prevenci a léčbu závislostí, snižování zdravotních, ekonomických a společenských dopadů užívání návykových látek, (5) výzkum a léčbu poruch spánky a cirkadiánní rytmů, (6) využití pokročilých elektrofyziologických metod v základním a translačním výzkumu, diagnostice a predikci léčebné odpovědi, (7) klinické a výzkumné centrum excelence v psychiatrii, (8) vybudování základny inovací, transferu technologií a managementu znalostí. Projekt NPU4NUDZ bude mít 200 zaměstnanců (FTE) a umožní odbornou činnost Centra v plném rozsahu za zachování strategicky zásadní provázanosti hierarchicky uspořádaného výzkumu, který zahrnuje integrovaný základní a klinický výzkum spole VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty