VP5 Spánková medicína a chronobiologie – Aktuálně řešené granty a projekty

NÁRODNÍ PROGRAMY (MIMO OPERAČNÍ PROGRAMY)

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Dopad mediálních zpráv na duševní zdraví: kognitivní a neurální mechanismy (20-13458S)
Řešitel: doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 6 740 000 Kč
Anotace: Již dlouho je obecně známo, že mediální zprávy jsou schopné vyvolávat či zhoršovat stres, úzkost, deprese a další negativní duševní stavy. Není však dostatečně prozkoumáno, jaký je dopad působení celého spektra mediálních zpráv – od vysoce afektivně salientních až po ty běžné – na duševní zdraví jejich konzumentů. Především porozumění psychologickým a neurálním mechanismům vlivu vnímání a asimilace mediálních zpráv na psychické stavy jejich uživatelů zůstává neúplné. Projekt si klade tři vzájemně propojené, pro dnešní informační společnost obklopenou mediálními obsahy nanejvýš aktuální cíle: (1) zjistit souvislost mezi psychologickými rysy a stavy s užíváním médií a politickou orientací na úrovni populace, (2) prozkoumat souvislost psychologických rysů a stavů se subjektivními, behaviorálními a neurálními odpověďmi na mediální reprezentace významných zpravodajských témat a (3) odhalit efekt dvou různých kognitivně asimilačních strategií (reframing a ruminace) na neurální a behaviorální procesy a psychický stav.

 

OPERAČNÍ PROGRAMY

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Výzkum a vývoj fototerapeutické masky pro léčbu sezónní afektivní poruchy (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012517)
Řešitel: PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.
Hlavní příjemce: ELON Technologies s.r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–31.10.2020
Rozpočet celkem: 18 860 156 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 564 886 Kč
Anotace: Cílem projektu je vyvinout fototerapeutickou masku, s jejíž pomocí bude možno ovlivnit cirkadiánní rytmus. Základní funkční princip zařízení je postaven na technologii tištěných forem elektroluminiscenčního světla v oblasti modrého světelného spektra (460–480 nm). V rámci realizace projektu dojde k vývoji a výrobě inovativní, uživatelsky přijatelné hardwarové platformy, která bude schopna detekovat fázové posuny v cirkadiánní rytmicitě na základě pohybové aktivity uživatele. Následně dojde k individuálně specifickému dálkovému nastavení režimu svícení světelné masky za účelem ovlivnění cirkadiánních rytmů pomocí osvitu sítnice během spánku. Výsledkem vývoje světelné masky bude neinvazivní fototerapie, která může být aplikovaná v domácím prostředí samotnými pacienty.

 

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dynamika hipokampálních a neokortikálních neuronálních reprezentací vzájemných vztahů mezi subjektem, pohyblivými objekty a prostředím (LTAUSA19135)
Hlavní řešitel: RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.
Řešitel: Prof. Saak Victor Ovsepian, M.D., Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Fyziologický ústav AV ČR
Partneři: New York University (Prof. André A. Fenton), University of Arizona (Prof. Jean-Marc Fellous, Ph.D.)
Doba trvání: 1.11.2019–31.12.2022
Rozpočet celkem: 6 991 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 496 000 Kč
Anotace: Pro přežití a úspěch lidí i zvířat je zásadní schopnost orientovat se a pohybovat se v dynamickém prostředí plném důležitých pohyblivých objektů, ať už jsou to příslušníci stejného druhu, s nimiž zvíře navazuje nejrůznější sociální vztahy, potenciální predátoři či kořist, nebo neživé pohyblivé objekty. Zatímco neuronální substrát pro navigaci v neměnném a prázdném prostoru je pořád důkladněji prozkoumáván, výzkum neuronálních mechanismů umožňujících etologicky veledůležitou orientaci v prostoru s pohybujícími se objekty je v počátcích.  

 

INTERNÍ GRANTOVÁ SOUTĚŽ NUDZ

Charakteristika cirkadiánních hodin v cerebrálních organoidech generovaných z lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk (320A_2020)
Řešitel: Mgr. Kamila Weissová
Spoluřešitelé: Mgr. Aneta Petrušková, Mgr. Kateřina Skálová
Doba řešení: 1.1.2020–30.11.2020
Výše podpory IGS:110 000 Kč
Abstrakt: V posledních letech práce s cerebrálními organoidy vyvolává řadu otázek i vědeckých výzev a to především na poli neurověd. Cerebrální organoidy představují 3D model vyvíjejícího se i maturovaného lidského mozku, který by mohl sloužit i jako vhodný in vitro model pro studium neuropsychiatrických onemocnění. Velkou výhodou tohoto modelu je využívání indukovaných pluripotentních buněk generovaných z tělních buněk pacienta, tudíž se do modelu promítá komplexní genetická výbava subjektu. V současnosti existují studie využívající cerebrální organoidy pro studium onemocnění autistického spektra či pro studium rozvoje Alzheimerovy nemoci. Studium cirkadiánního systému člověka na funkční molekulární úrovni je v současné možné pouze na úrovni periferních hodin, které podléhají jiným synchronizačním regulacím než hodiny centrální. Oblast neuropsychiatrického výzkum současně vyžaduje modely umožňující experimenty sledující efekt řady receptorových agonistů a antagonistů. Cirkadiánní charakteristika cerebrálních organoidů by tak mohla pomoci vyplnit chybějící článek umožňující studium cirkadiánních rytmů na neuronálním modelu generovaného od neuropsychiatricky diagnostikovaného pacienta. 

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty