Nabízíme účast ve výzkumu léčby deprese a úzkosti u onkologických pacientů s využitím psychedelik

Zařazujeme účastníky do klinické studie PSIKET_002CZE (Psilocybin – strategie rychlé antidepresivní odpovědi u deprese komorbidní s onkologickým onemocněním), která hodnotí vliv jednorázové dávky psilocybinu či ketaminu, resp. psilocybinem/ketaminem asistované psychoterapie, na příznaky deprese a úzkosti, které se rozvinuly v souvislosti s onkologickým onemocněním.

V NUDZ aktuálně probíhá nábor do klinické studie PSIKET_002CZE1, která hodnotí vliv jednorázové dávky psilocybinu či ketaminu, resp. psilocybinem/ketaminem asistované psychoterapie, na příznaky deprese a úzkosti, které se rozvinuly v souvislosti s onkologickým onemocněním.

Studie je dvojitě zaslepená, kontrolovaná aktivním placebem s tím, že v případě nedostatečného zlepšení psychického stavu bude nabídnuto otevřené podání jedné z účinných látek.

Co je psychedeliky asistovaná psychoterapie (zkráceně PAP)?

Psychedelika jsou léčiva, která dočasně mění obvyklý způsob vnímání, myšlení a prožívání emocí (navozují tzv. změněný stav vědomí). Psychedeliky asistovaná psychoterapie pak spočívá v podání psychedelika v bezpečném profesionálním prostředí, za přítomnosti a podpory vyškolených terapeutů. Takovému sezení předchází důkladná příprava a je následováno několika psychoterapeutickými sezeními. PAP je tedy založena na kombinaci působení jak samotné látky, tak doprovodné psychoterapie.

Byť je tento přístup v léčbě psychických potíží prozatím experimentální, doposud publikované studie potvrzují, že psychedeliky navozený stav může klientovi umožnit nahlédnout na vlastní situaci z nové perspektivy a přinést vhledy a prožitky, které mohou být zdrojem pro zlepšení psychického stavu.

1 Klinické hodnocení PSIKET_002CZE (Psilocybin – strategie rychlé antidepresivní odpovědi u deprese komorbidní s onkologickým onemocněním)