HR AWARD HRS4R

Národní ústav duševního zdraví se 27. 11. 2017 přihlásil k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

NUDZ podal v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na MŠMT návrh projektu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v NUDZ. MŠMT návrh projektu schválilo.

Dne 23. 5. 2019 sdělila Evropská komise Národnímu ústavu duševního zdraví, že po splnění podmínek může NUDZ používat ocenění HR Excellence in Research (HR Award).

Cílem projektu je:

  • získání certifikátu HR Award, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z principů Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, což je doporučení Evropské komise č. 2005/251/ES, které zavazuje výzkumné instituce vytvářet přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání výzkumných pracovníků

  • Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumných pracovníků

  • Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace

Přínos implementace HRS4R pro NUDZ a výzkumné pracovníky:

  • Posílení pověsti NUDZ a zvýšení atraktivity NUDZ pro zahraniční i domácí instituce i výzkumné pracovníky

  • Zaručení otevřeného, transparentního a na zásluhách postaveného náboru (Open Transparent and Merit based – Recruitment – OTM-R) nových pracovníků

  •  Zvýšení možnosti přístupu k evropským a tuzemským programům na podporu výzkumu (TAČR, HORIZON 2020 apod.)

  • Posílení rozvoje profesního růstu výzkumných pracovníků, vyšší podpora profesního vzdělávání

  • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru.

  • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků


Časový harmonogram projektu:

Zahájení

Přihlášení se k principům Evropské charty a kodexu výzkumného pracovníka – 27. 11. 2017
Provedení rozdílové analýzy (Gap Analysis) vůči principům Charty a Kodexu – 1. 1. 2018 až 15. 10. 2018
Příprava akčního plánu (Action Plan) – 15. 10. 2018 až 26. 11. 2018
Odeslání analýzy a akčního plánu na Evropskou komisi a publikování těchto dokumentů na webu NUDZ – 27. 11. 2018

Implementace

Implementace akčního plánu – od prosince 2018
Interní zhodnocení akčního plánu a vytvoření revidovaného akčního plánu na dalších 36 měsíců – 24 měsíců po prvotním získání HR Award
Implementace akčního plánu zrevidovaného v rámci interního zhodnocení – od prosince 2020
Externí hodnocení provedené zástupci Evropské komise v NUDZ – 36 měsíců po interním zhodnocení

Výstupy projektu

Rozdílová analýza (Gap analysis)

Metodologie dotazníku a řízených rozhovorů

Questionnaire

OTM-R analýza

Akční plán

NUDZ se zavazuje dodržovat politiku OTM-R a proto deklaroval svůj záměr plně implementovat všechny principy OTM-R a přijal dokument – Všeobecné zásady OTM-R v NUDZ

Základním dokumentem, který byl připraven a projednán celým projektovým managementem a schválen vedením NUDZ, je Etický kodex.

 

Pro řízení a provádění projektu podle pravidel projektového řízení vytvořilo vedení NUDZ před zahájením projektu speciální projektový management:

Supervizní skupina (SG). SG působí jako řídící výbor. SG byla navržena vedením a jmenována ředitelem. SG se skládá z ředitele, zástupců ředitelů a vedoucích výzkumných programů. Úkolem SG je dohlížet na provádění akčního plánu, zejména na sladění navrhovaných změn s celkovým strategickým zaměřením NUDZ.

Supervizní skupina (Supervising Group = steering committe)
Alexandr Borovička – Ekonomicko-provozní náměstek, vedoucí supervizní skupiny
Cyril Höschl – Ředitel
Jiří Horáček – Náměstek pro vědu a výzkum
Pavel Mohr – Náměstek pro klinický výzkum, vedoucí výzkumného programu 7
Tomáš Novák – Náměstek pro vzdělávání
Saak Viktor Ovsepian – Vedoucí výzkumného programu 1
Petr Winkler – Vedoucí výzkumného programu 2
Filip Španiel – Vedoucí výzkumného programu 3
Ladislav Csémy – Vedoucí výzkumného programu 4
Jana Kopřivová – Vedoucí výzkumného programu 5
Martin Brunovský – Vedoucí výzkumného programu 6
Karel Valeš – Vedoucí výzkumného programu 8

Pracovní skupina (WG) se skládá ze dvou částí:

(i)  část klíčových administrativních pracovníků (klíčová pracovní skupina – core working group) a

(ii) část širšího implementačního týmu (implementační pracovní skupina – implementation WG).

Úlohou klíčové pracovní skupiny je připravit základní návrh každého interního dokumentu, který explicitně naplňuje zásady Kodexu a Listiny. Implementační pracovní skupina zajišťuje přítomnost výzkumníků R1 až R4 při přípravě změn v implementaci HR projektu a zároveň zahrnuje zástupce výzkumné obce, kteří budou těmito změnami primárně ovlivněni.

Klíčová pracovní skupina (Core Working Group):
Alexandr Borovička – Garant HR grantu
Tomáš Kopřiva – Projektový manažer
Mirka Svobodová – Manažerka HR
Veronika Nováková – Koordinátorka klíčové aktivity
Šárka Vyšínová – Koordinátorka klíčové aktivity
Hana Bachárová – Koordinátorka klíčové aktivity
Karolína Dominguez – Vedoucí Kanceláře mezinárodní spolupráce

Implementační pracovní skupina (Implementation Working Group):
Anna Šuláková – Výzkumný pracovník R1 – Výzkumný program 1
Petr Winkler – Výzkumný pracovník R4 – Výzkumný program 2
Pavla Čermáková – Výzkumný pracovník R2 – Výzkumný program 2
Vít Třebický – Výzkumný pracovník R2 – Výzkumný program 3
Ondřej Bečev – Výzkumný pracovník R1 – Výzkumný program 3
Petra Fürstová – Výzkumný pracovník R2 – Výzkumný program 3
Eva Kozáková – Výzkumný pracovník R1 – Výzkumný program 3
Zuzana Dvořáková – Výzkumný pracovník R1 – Výzkumný program 4
Pavla Doležalová – Výzkumný pracovník R2 – Výzkumný program 4
Jana Spilková – Výzkumný pracovník R3 – Výzkumný program 4
Eva Fárková – Výzkumný pracovník R1 – Výzkumný program 5
Kamila Weissová – Výzkumný pracovník R1 Výzkumný program 5
Václava Piorecká – Výzkumný pracovník R1 – Výzkumný program 6
Filip Tylš – Výzkumný pracovník R2 – Výzkumný program 6
Vít Knop – Výzkumný pracovník R1 – Výzkumný program 7
Silvie Čerešňáková – Výzkumný pracovník R1 – Výzkumný program 7
Lenka Kletečková – Výzkumný pracovník R1 – Výzkumný program 8

Revizní skupina (revision group – RG) – slouží jako poradní skupina pro posouzení změn/dokumentů před tím, než budou následně zpracované dokumenty předloženy Supervizní skupině prostřednictvím pracovní skupiny. Zároveň slouží jako „zdroj“ primárních myšlenek pro změny v implementaci HR grantu a také jako „zdroj“ pro nábor dalších členů do širší pracovní skupiny. RG je nedílnou součástí celého procesu implementace HRS4R a může být chápána jako širší pracovní skupina. RG se skládá z výzkumníků R1 až R4 a zástupců zdravotnického personálu (nepostradatelná součást personálu v NUDZ). RG má 42 členů – 24 výzkumníků R1, 5 výzkumníků R2, 3 výzkumníky R3, 6 výzkumníků R4, 2 odborné pracovníky a 2 členy zdravotnického personálu.

Realizační tým – část administrativní podpora – 14 pracovníků HR projektu poskytuje administrativní podporu aktivitám WG, SG a RG a koordinuje tvorbu materiálů v rámci výzkumných programů. Poskytují zpětnou vazbu tvůrčím členům WG.

Martina Pikalová –  HR generalistka
Zuzana Tůmová – Koordinátorka veřejných zakázek
Andrea Lampertová – Koordinátorka grantové kanceláře
Jiří Beneš – Specialista IT
Hana Bachárová – Specialista pro normotvorbu
Běla Mojžíšová – Finanční manažerka
Eva Prosecká – Projektová administrátorka
Jitka Jechová – Koordinátorka výzkumného programu 1
Karla Komárková – Koordinátorka výzkumného programu 2
Tereza Těšíková – Koordinátorka výzkumného programu 3
Kateřina Mravčíková – Koordinátorka výzkumného programu 4
Martina Kolářová – Koordinátorka výzkumného programu 5
Markéta Doležalová – Koordinátorka výzkumného programu 6
Pavla Špádová – Koordinátorka výzkumného programu 7

Vedení ústavu (Board of Directors)
Cyril Höschl – Ředitel
Jiří Horáček – Náměstek pro vědu a výzkum
Pavel Mohr – Náměstek pro klinický výzkum, vedoucí výzkumného programu 7
Tomáš Novák – Náměstek pro vzdělávání
Alexandr Borovička – Ekonomicko-provozní náměstek, vedoucí supervizní skupiny

Monitoring procesu – harmonogram

 

 

 

 


O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty