HR AWARD HRS4R

Národní ústav duševního zdraví se 27. 11. 2017 přihlásil k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

NUDZ podal v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na MŠMT návrh projektu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v NUDZ. MŠMT návrh projektu schválilo.

Dne 23. 5. 2019 sdělila Evropská komise Národnímu ústavu duševního zdraví, že po splnění podmínek může NUDZ používat ocenění HR Excellence in Research (HR Award).

Cílem projektu je

  • získání certifikátu HR Award, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z principů Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, což je doporučení Evropské komise č. 2005/251/ES, které zavazuje výzkumné instituce vytvářet přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání výzkumných pracovníků

  • Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumných pracovníků

  • Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace

 

Přínos implementace HRS4R pro NUDZ a výzkumné pracovníky

  • Posílení pověsti NUDZ a zvýšení atraktivity NUDZ pro zahraniční i domácí instituce i výzkumné pracovníky

  • Zaručení otevřeného, transparentního a na zásluhách postaveného náboru (Open Transparent and Merit based – Recruitment – OTM-R) nových pracovníků

  • Zvýšení možnosti přístupu k evropským a tuzemským programům na podporu výzkumu (TAČR, HORIZON 2020 apod.)

  • Posílení rozvoje profesního růstu výzkumných pracovníků, vyšší podpora profesního vzdělávání

  • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru.

  • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků


Časový harmonogram projektu

Zahájení

Přihlášení se k principům Evropské charty a kodexu výzkumného pracovníka – 27. 11. 2017
Provedení rozdílové analýzy (Gap Analysis) vůči principům Charty a Kodexu – 1. 1. 2018 až 15. 10. 2018
Příprava akčního plánu (Action Plan) – 15. 10. 2018 až 26. 11. 2018
Odeslání analýzy a akčního plánu na Evropskou komisi a publikování těchto dokumentů na webu NUDZ – 27. 11. 2018

Implementace

Implementace akčního plánu – od prosince 2018
Interní zhodnocení akčního plánu a vytvoření revidovaného akčního plánu na dalších 36 měsíců – 24 měsíců po prvotním získání HR Award
Implementace akčního plánu zrevidovaného v rámci interního zhodnocení – od prosince 2020
Externí hodnocení provedené zástupci Evropské komise v NUDZ – 36 měsíců po interním zhodnocení

Výstupy projektu

Rozdílová analýza (Gap analysis)

Metodologie dotazníku a řízených rozhovorů

Questionnaire

OTM-R analýza

Akční plán

Strategie udržitelného rozvoje NUDZ pro období 2021–2024

Strategie pro rozvoj lidských zdrojů v NUDZ pro období 2021–2024

Strategie vnitřního hodnocení NUDZ pro období 2021–2024

Strategie mezinárodní spolupráce NUDZ pro období 2021–2024

 

NUDZ se zavazuje dodržovat politiku OTM-R a proto deklaroval svůj záměr plně implementovat všechny principy OTM-R a přijal dokument – Všeobecné zásady OTM-R v NUDZ

Základním dokumentem, který byl připraven a projednán celým projektovým managementem a schválen vedením NUDZ, je Etický kodex.

 

Složení projektového managementu

Pro řízení a provádění projektu podle pravidel projektového řízení vytvořilo vedení NUDZ před zahájením projektu speciální projektový management:


Vedení ústavu (Board of Directors)

• Pavel Mohr – pověřen řízením NUDZ/ředitel v. z., náměstek pro klinický výzkum, vedoucí výzkumného programu 7
• Jiří Horáček – Náměstek pro vědu a výzkum
• Tomáš Novák – Náměstek pro vzdělávání
• Michal Vrána – Ekonomicko-provozní náměstek, vedoucí supervizní skupiny

 

1) Supervizní skupina (SG) - SG působí jako řídící výbor. SG byla navržena vedením a jmenována ředitelem. SG se skládá z ředitele, náměstků ředitele a vedoucích výzkumných programů. Úkolem SG je dohlížet na provádění akčního plánu, zejména na sladění navrhovaných změn s celkovým strategickým zaměřením NUDZ.

Supervizní skupina (Supervising Group = steering committe)

• Michal Vrána – Ekonomicko-provozní náměstek, vedoucí supervizní skupiny
• Pavel Mohr – pověřen řízením NUDZ/ ředitel v. z., náměstek pro klinický výzkum, vedoucí výzkumného programu 7
• Jiří Horáček – Náměstek pro vědu a výzkum
• Tomáš Novák – Náměstek pro vzdělávání
• Karel Valeš – Vedoucí výzkumného programu 1
• Petr Winkler – Vedoucí výzkumného programu 2
• Filip Španiel – Vedoucí výzkumného programu 3
• Ladislav Csémy – Vedoucí výzkumného programu 4
• Jana Kopřivová – Vedoucí výzkumného programu 5
• Martin Brunovský – Vedoucí výzkumného programu 6

 

2) Pracovní skupina (WG) se skládá ze dvou částí:

a) část klíčových administrativních pracovníků (klíčová pracovní skupina – core working group) + realizační tým (administrativní podpora)

b) část širšího implementačního týmu (implementační pracovní skupina – implementation WG) + revizní skupina

Úlohou klíčové pracovní skupiny je připravit základní návrh každého interního dokumentu, který explicitně naplňuje zásady Kodexu a Listiny. Implementační pracovní skupina zajišťuje přítomnost výzkumníků R1 až R4 při přípravě změn v implementaci HR projektu a zároveň zahrnuje zástupce výzkumné obce, kteří budou těmito změnami primárně ovlivněni.

 

Ad a) Klíčová pracovní skupina (Core Working Group):

• Michal Vrána – Garant HR grantu
• Šárka Vyšínová – Projektová manažerka
• Mirka Svobodová – Manažerka HR
• Veronika Nováková – Specialistka pro hodnocení/Projektová administrátorka
• Hana Bachárová – Koordinátorka klíčové aktivity KA02/Specialistka pro normotvorbu
• Hana Kolisková – Koordinátorka Kanceláře mezinárodní spolupráce


Realizační tým – (administrativní podpora) – 6 pracovníků HR projektu poskytuje administrativní podporu aktivitám WG, SG a RG a koordinují tvorbu materiálů v rámci výzkumných programů. Poskytují zpětnou vazbu tvůrčím členům WG.
• Martina Pikalová – HR generalistka
• Jana Válková – Finanční manažerka
• Vladislava Müllerová – Specialistka pro vzdělávání
• Milada Slabá – Koordinátorka grantové kanceláře
• Pavlína Tréglová – Koordinátorka zapojení Výzkumného programu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 / Administrátorka pro VP 1
• Hana Zavoralová – Administrátorka pro VP 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Ad b) Revizní skupina (revision group – RG) – slouží jako poradní skupina pro posouzení změn/dokumentů před tím, než budou následně zpracované dokumenty předloženy Supervizní skupině prostřednictvím pracovní skupiny. Zároveň slouží jako „zdroj“ primárních myšlenek pro změny v implementaci HR grantu a také jako „zdroj“ pro nábor dalších členů do širší pracovní skupiny. RG je nedílnou součástí celého procesu implementace HRS4R a může být chápána jako širší pracovní skupina. RG se skládá z výzkumníků R1 až R4 a zástupců zdravotnického personálu (nepostradatelná součást personálu v NUDZ). RG má 40 členů – 14 výzkumníků R1, 6 výzkumníků R2, 13 výzkumníků R3, 1 výzkumníka R4, 4 odborné pracovníky a 2 členy zdravotnického personálu.

 

Revizní-implementační pracovní skupina (Implementation Working Group)

Složení RS k 1. 6. 2021

 

Jméno

Kategorie R

VP

1

Bakštein Eduard

R3

VP3

2

Bečev Ondřej

R1

VP3

3

Čermáková Pavla

R3

VP2

4

Danda Hynek

R1

VP1

5

Doležalová Pavla

R3

VP4

6

Dvořáková Zuzana

R1

VP4

7

Fajnerová Iveta

R3

VP3

8

Fürstová Petra

R1

VP3 / Úsek vědecký a výzkumný

9

Grygarová Dominika

R1

VP3

10

Havlíček Jan

R3

VP3

11

Heissler Radek

koordinátor/VP

VP7

12

Hejzlar Martin

R1+D

VP7

13

Hlinka Jaroslav

R3

VP3

14

Chomynová Pavla

specialista VP2

VP2

15

Jonáš Juraj

R1

VP3

16

Kletečková Lenka

R2

VP8

17

Knop Vít

R1+D

VP7

18

Kondrátová Lucie

R1

VP2

19

Kopeček Miloslav

R3+D

VP7

20

Korábečný Jan

R3

VP8

21

Kozáková Eva

R1

VP3

22

Krupčík Ondřej

specialista/evaluátor

VP2

23

Kútna Viera

R2

VP1

24

Maršíková Eliška

všeobecná sestra

VP7

25

Mladá Karolína

R1

VP2

26

Mravčík Viktor

R3

VP4

27

Nekovářová Tereza

R3

VP3

28

Olejníková Lucie

R2

VP1

29

Orlíková Barbora

R3

VP4

30

Piorecký Marek

R2

VP5

31

Pitoňák Michal

R3

VP4

32

Sedláčková Kristýna

R1

VP3

33

Štrobl Jan

R1

VP6

34

Šuláková Anna

R2

VP1

35

Třebický Vít

R3

VP3

36

Tylš Filip

R2+D

VP6

37

Ungrmanová Martina

vrchní sestra

VP7

38

Veselský Michal

statistik

VP2

39

Viktorin Vojtěch

R1

VP6

40

Winkler Petr

R4

VP2

 

 

 

 


O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty